PGSS_A.KANCHEV_Snimka

Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“


Със своята специфика, местоположение и базов ресурс ПГСС „Ангел Кънчев”, Русе е не само име, но и епоха в развитието на българската земеделска наука.

През 1865 г. турският реформатор Мидхад паша създава модерно земеделско стопанство Нумуне чифлик – Образцов чифлик. За негов пръв управител е назначен чешкият земеделски възпитаник, известният революционер Ангел Кънчев.

През 1879 г. временният министър на финансите Григор Начович обосновава необходимостта от отварянето на земеделски образцови чифлици, в които земеделието да се изучава практически. В отговор на 13. XII. 1879 г. излиза Указ №374 на княз Александър I Батенберг за организирането на Образцов чифлик като нисше практическо училище, с пръв управител и учител по земеделие Георги Андреев Георгов и иконом – счетоводител Петър Жълтов. С Указ № 448 от 20.VI.1883 г. на княз Александър нисшето практическо училище става средно земеделско училище. Върху 2000 дка земя, предоставена на училището, са изградени учебно-опитни участъци, овощни градини, разсадници, експериментален полигон за модерна европейска селскостопанска техника, животновъдни ферми за кръстоска и селекция на нови породи птици, овце, коне, крави, свине.

Гимназията стопанисва училищна сграда, общежитие, ученически стол, физкултурен салон, учебна ветеринарна клиника и други помощни сгради, обслужващи учебния процес и учебно-опитното стопанство. В учебно-опитното стопанство се включват учебни и производствени работилници, складови помещения и селскостопанска техника. Всички те са разположени на около 124 дка обособен и заграден двор. Училището разполага  и с три животновъдни ферми за крави, овце и зайци, овощна градина, лозе и машинен парк.

През настоящата учебна 2017/2018 година в училището се обучават 110 ученици по професиите Фермер и Техник на селскостопанска техник. ПГСС „Ангел Кънчев” запази облика си на земеделско училище. В резултат на подобрената материално-техническа база, активните международни контакти, връзките с местния бизнес, добрите битови условия и провежданата социална политика се наблюдава увеличаване на интереса на учениците и родителите към училището и очакваме да се увеличи и броят на учениците през следващите години.

През периода 29-31 март, гимназията ще е домакин на Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап за Северна България. В състезанието ще участват 28 отбора. С усилията и подкрепата на МОН, Аграрен университет – Пловдив, всички  професионални гимназии, обучаващи в направление Растениевъдство и животновъдство, успяхме да изградим една смислена и от особено значение десетгодишна традиция – знанията и практическите умения да получат състезателен дух и изява. Иновациите във фермерската професия ще могат да се приложат в действие и да се оценят колко са стойностни и значими.  Вярваме, че ще ни дадат известно удовлетворение за положения труд и сигурност в бъдещето на вечната професия Фермер.

По материали на ПГСС „А. Кънчев”