pg_selsko_stopanstvo

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – винаги в крак с времето


Професионалната гимназия по селско стопанство „Гео Милев”, гр. Мъглиж е училище с традиции в областта на селското стопанство. То е наследник на открития през 1962 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство – единствен по рода си в Южна България. В продължение на близо 60 години училището продължава своето съществуване и винаги върви в крак с времето и новите тенденции в сектора на икономиката и стопанството.

Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – единствена в региона, подготвя квалифицирани кадри за модерното селско стопанство и уникалното ни горско стопанство. В обикновена учебна среда, използвайки модерна учебна техника, прилагайки съвременни технологии, висококвалифицирани преподаватели подготвят новите техници на селскостопанска техника, техник-лесовъди и агроеколози.

Ежегодно училището се включва в дейности по проекти на програма Еразъм +.

Всички кабинети са електронно оборудвани с лаптопи, мултимедии и телевизори, за да протича образователният процес в унисон с потребностите на новото поколение. Обновена е и земеделската техника, така учениците излизат на пазара на труда готови, без нужда от допълнителни обучения и квалификации.

ПГСС „Гео Милев“ е земеделски производител, притежава 200 дка обработваема земеделска земя, която всяка година дава продукция.

Иновациите в ПГСС „Гео Милев“ са ежедневие. Новите технологии се използват като средство за подпомагане на учениците в усвояването на учебното съдържание. Всеки земеделец е необходимо да знае процесите при обработката на земята, жизнената дейност на земеделските култури и природните фактори.

Гимназията предлага специалности по професии, както следва: Механизация на селското стопанство – Техник на селскостопанска техника; Горско стопанство и дърводобив –  Техник-лесовъд; Агроекология – Агроеколог.

Техниците на селскостопанската техника трябва да познават селскостопанските машини и да могат да ги подготвят за качествена обработка на почвата и културите.

Техник – лесовъдите се запознават обстойно с всички видове горски насаждения и дейности, необходими за работата им в горското стопанство.

Учениците в гимназията придобиват и правоспособност от категория „ В“, категория „ Ткт“, категория „Твк“, категория „Твк – З“, категория „Тпс“.

В училището е изграден позитивен организационен климат, подкрепящ образователната среда. Създадени са успешни партньорства със земеделски кооперации, горски стопанства, с бизнеса в областта на селското стопанство,  транспортната техника и горското стопанство.

По материали на ПГСС „Гео Милев”, гр. Мъглиж