ПГЛВ

Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”, Плевен


За предстоящата 2018/2019 учебна година Професионалната гимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ), Плевен предлага на учениците си обучение в следните направления: професия техник в лозаровинарството – специалност лозаровинарство; професия техник – растениевъд – специалност растителна защита и агрохимия; професия агроеколог – специалност агроекология.

Интерес към специалностите има, но конкуренцията в региона ни е твърде голяма и срещаме трудности с набирането на достатъчно ученици. Негативна тенденция е те да са от града, а не както преди от селата, поради две основни причини: наличието на земеделски училища в по-близки до селата населени места и нисък социален статус на семействата в селските региони.

За съжаление, не разполагаме с достатъчно средства за обновяване на материалната база на гимназията. По отделните специалности няма нови, съвременни машини, на които да се провежда обучението. Машино-тракторният парк се нуждае от обновяване. Базата ни е голяма, но средствата за поддръжка не достигат. Преди 5 години получихме средства по национален проект за обновяване на базата и ги използвахме за основни ремонти и смяна на дограмата.

Активно работим по проекти за повишаване квалификацията на преподаватели и обучаеми по програма „Еразъм“ – дейности К-1 и К-2. Миналата година приключихме два проекта. За съжаление, тази година сме в резервите.

Гимназията ни поддържа тесни контакти с Аграрен университет – Пловдив. Всяка година там продължават обучението си 1/4 до 1/3 от завършващите ученици. Има добре реализирали се специалисти в сферата на земеделието, основно като дистрибутори и консултанти на растително-защитни препарати и агрономи в земеделски кооперации или сдружения.

инж.агр. д-р Геновева Николова

директор на ПГЛВ – Плевен