IMG_2

Проведе се неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от ЕС


Форумът се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

Неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз и водещи горски експерти се е провела вчера в Националния дворец на културата,съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите.

„Неблагоприятните климатични промени през последните десетилетия и развитието на икономиката, водещо до увеличаване на нуждата от природни ресурси,  поставиха горите под допълнителен натиск. Това налага активно да се стремим към усъвършенстване и въвеждане на иновативни подходи в стопанисването на горите“, е заявил Атанас Добрев, зам.-министър на МЗХГ  при откриването на срещата. Подчертани са перспективите за повишаване ролята на горите в зелената икономика чрез стимулиране на агролесовъдството, създаването на плантации за ускорено производство на дървесна биомаса, поддържането и създаването на нови полезащитни горски пояси.

На форума са участвали представители от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Кралство Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция, Организацията на европейските фермери и европейските земеделски кооперативи, Европейска асоциация на държавните гори, както и инж. Григор Гогов,  изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и експерти от Агенцията.

На срещата е представено състоянието на горското стопанство в България- животинско и растително разнообразие, защита на горите от пожари, системата за проследяване на дървесината, информация за горите във фаза на старост. Обект на дискусия са ангажиментите на страните по изпълнение на Регламент 995 на ЕС за дървесината (EUTR). Инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Изпълнителна агенция по горите е подчертал необходимостта от спазване на единен подход при изпълнение на регламента. Обсъдени са и общата позиция на държавите членки за подобряване стопанисването и управлението на горите, която ще бъде представена на 13-тата сесия на форума по горите на ООН.

В рамките на мероприятието днес е организирано теренно посещение на Природен парк „Рилски манастир“ и Национален парк „Рила“, както и залесяване с участниците в срещата под надслов „За зелена, обединена Европа“.