DPP_cheshma

Природен парк „Златни пясъци“


Историята на ПП Златни пясъци започва през далечната 1915 г., когато Народното събрание отстъпва на варненската община за нуждите на археологическото дружество държавната гора „Хачука“ с площ от 240 ха, край м.“Узун кум“(дълъг пясък). Тази гора „да култивира, украси и да се преобърне на народен парк“. Впечатлени от съчетанието на растителност, красива морска панорама, множество извори и уникалния скален комплекс „Аладжа манастир”, братята археолози  Карел и Херман Шкорпил прокарват и идеята за изграждане на морски санаториум в местност „Узун кум”, днес курортен комплекс „Златни пясъци“.

Започват с прокарване на пътеки, отводняване на блата, изграждане баражи на поройните долове, залесяване на тогава оголения и припечен терен. Работата на терен обаче е сериозно възпрепятствана от наличието на множество влечуги опасни за хората.Тогава с решение на правителството от Албания „пристигат“ един вагон таралежи за справяне с бедствието по природен начин и работата продължава.

На 03.02.1943 г. с постановление №2134 Министерството на земеделието и държавните имоти обявява държавната гора „Хачука” за „народен парк“. Целта е да се запазят и защитят ценни растителни и животински съобщества и характерния ландшафт. Това е вторият обявен народен парк след парк „Витоша”.

Днес  паркът заема площ от 1346 ха и в него са зонирани 3 паркови центъра. Първият център е Аладжа манастир и е  най-посещаван тъй като е свързан с културно-историческото наследство. Той е най-известния скален манастир по българското черноморие от 14 в. обявен за национален паметник на културата. Християнското име не е известно, а названието „аладжа“ означава шарен, пъстър. Манастирът се посещава от около 80 хил. човека годишно. В този район се намира и вековният чинар, който е символ на парка и е на възраст около 220 г. От него тръгват всички маршрути в парка – 5 туристически и 4 специализирани с различна дължина и времетраене.

Вторият център е в м. Горски кът. Това е зоната на видове с консервационна стойност. Дървесната растителност тук се отличава с изключително разнообразие от видовете цер, благун, келяв габър, космат дъб, сребриста липа. От тези видове тук могат де се срещнат представители на възраст над 100 години. Специфична особеност е образуваната в по-ниската част на парка сублонгозна растителност, представена от полски ясен, полски бряст, бяла топола. Характерно за тези влажни гори е наличието на множество лиани – скрипка, хмел, бръшлян.

На територията на парка са установени и описани над 400 вида треви, храсти, дървесни видове, което представлява близо 1/10 от флората на България. Повечето от тях са с природозащитна стойност и лечебни свойства.В парка има 16 вида диви орхидеи и редки растения като обикновен салеп, пурпурен салеп, обикновена пърчовка, бял главопрашник снежно кокиче и характерния за района бодлив залист, който е терциерен реликт от ерата на динозаврите.

Преобладаващото участие на широколистна растителност и малкият процент открити площи имат определящо значение за видовото разнообразие на фауната в парка. Тук се срещат 11 вида земноводни, 19 вида влечуги, 27 вида дребни бозайници, 14 вида едри бозайници.

Птиците са най-богатият на видове клас и най-мобилната група от гръбначните животни. На територията на парка са наблюдавани 122 вида птици, което е 1/3 от установените за страната видове. Това разнообразие се дължи на  разположението на парка, защото над него минава миграционния път Via pontica или въздушната магистрала на прелетните птици. На територията на парка могат да се наблюдават както водолюбиви видове птици, така и видове свързани с горския растителен комплекс, скални и степни видове – няколко вида кълвачи, синигери, чучулиги, полска бъбрица, синявица, сокол скитник, бухал, земеродно рибарче.

Цялата площ на парка е част от Натура 2000 и попада в Защитена зона  „Златни пясъци“. Тук се намират 11 типа природни местообитания, местообитания на 2 вида бозайници, 6 вида земноводни и 8 вида безгръбначни обект на опазване по Закона за биологичното разнообразие и директива 92/43/ЕИО в Черноморския биогеографски регион.

Посетителският център на ПП „Златни пясъци” разполага с библиотека, зала за експозиции с възможности за изнасяне на беседи и мултимедийни презентации. В двора на центъра са оформени „Билкова градина и алпинеум” и кът за отдих. За организирани групи от деца парковата администрация провежда тематични занимания и екологични игри както и  водачество по образователните маршрути в парка – „Песента на гората“ и „Домът на сойката“.

инж.Даринка Сарова,

Директор на ДПП „Златни пясъци“