ДФЗ

Приключи оценката за административно съответствие на 47 проекта за енергийна ефективност


Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 47 броя проектни предложения, подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. На интернет страницата на институцията е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка – № BG06RDNP001-7.008.

За проектните предложения по цитираните процедури предстои техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на административни договори. Това ще стане след приключване на процедурата по обжалване.