IMG_6495

Предприемат се мерки за включване в Общата селскостопанска политика на проблемите, свързани с изменението на климата


„Предприемат се мерки за включване на проблемите, свързани с изменението на климата в Общата селскостопанска политика. При нейното прилагане съществуват директни плащания, които увеличават стимулите за производство, което не оказва негативно въздействие върху околната среда и водните ресурси“, каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на дискусия на тема: „Как може конкурентоспособността и опазването на околната среда да съществуват съвместно в българския селскостопански пейзаж?“, която се проведе в рамките на Регионален форум за бъдещето на земеделието.

По думите й oт земеделските производители се очаква да поддържат своята земя в добро земеделско и екологично състояние с цел запазването на селската природа, флора и фауна.  Получаването на директни плащания задължава земеделските производители да полагат постоянни грижи за земята и околната среда. Изискванията за т. нар. „кръстосано съответствие” обвързват директните плащания на земеделските стопани със спазването на високи стандарти по отношение на околната среда, общественото здраве, здравеопазването на животните и растенията и хуманното отношение към животните. Стимулира се усъвършенстването на поливните технологии с цел намаляване разхода на вода в земеделието. В изискванията към земеделските производители са включени стандарти за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, както и на подземните води от замърсяване и опазване на околната среда при употребата на утайки от отпадъчни води в земеделието.