logo НАЗ

Позиция на Националната асоциация  на зърнопроизводителите за бъдещата Обща селскостопанска политика


В първата среща за „Устойчиво бъдеще на земеделието в ЕС“ на земеделските камари на държавите от Региона „Три морета“ НАЗ представи своя коментар по комюникето на Европейската комисия относно бъдещата ОСП:

Националната асоциация на зърнопроизводителите приветства амбицията на Европейската комисия за промяна и подобрения в прилагането на ОСП, както и за намаляване на бюрокрацията, административната тежест и ефективното опростяване на прилагането. Съобщението на Комисията обаче повдига редица въпроси.

Ключов момент в документа е намаляването на различията в размера на директната подкрепа между държавите членки, но с уточнението, че трябва да се отчитат разликите в относителните разходи за труд, земя и агрономически потенциал в рамките на ЕС. В Декларацията от Братислава ние настояваме за премахване на историческия метод при определяне на ставките, т.е. за реално изравняване на нивата на подпомагане.

Комюникето набляга на по-ефективното насочване на директните плащания за осигуряване на справедлив доход на фермерите. Както разбираме, все още не е ясно какъв подход ще предприеме Комисията в това отношение. ЕК посочва също вероятността от прилагане на намаления на плащанията, таван и/или преразпределяне. В действителност трябва да се изчака определянето на многогодишната финансова рамка и дали евентуално ще се сложи на масата въпросът за националното съфинансиране.

Темата за съфинансирането на ОСП от националните бюджети бе застъпена в изтеклия в публичното пространство проект на комюникето, но липсва в официалния документ.

НАЗ изрази силна загриженост по отношение на принципа на субсидираност и формирането на 28 стратегически плана за прилагане на ОСП след 2020 г., тъй като това предполага различни условия за фермерите от отделните държави членки, т.е. ще доведе до изкривявания в конкурентоспособността на единния европейски пазар.

Комисията не изяснява и концепцията си за бъдещите зелени схеми/мерки и за управлението на риска. Говори се за въвеждане на нов „зелен“ или природосъобразен подход, състоящ се от 3 нива – базов (задължителен) и доброволен.

Ася Гочева,

и.д. изп. директор на НАЗ