сграда

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”


Процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”

Общ финансов ресурс по процедурата – 10 000 000 евро

Максимални допустими разходи по един проект – 500 000 евро

Няма да се подпомагат проекти, които включват само оборудване и/или обзавеждане

Приемът на проекти продължава до 16 юли 2018 г.

 

Процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината”

Общ финансов ресурс по процедурата – 5 млн. евро

Максимални допустими разходи по един проект – 500 000 евро

По тази процедура може да се финансира само един обект

Процедурата ще бъде отворена до 13 юли 2018 г.

 

Процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна структура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия”

Общ финансов ресурс по процедурата – 7 500 000 евро

Максимални допустими разходи по един проект – 500 000 евро

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта

Процедурата ще бъде отворена до 13 юли 2018 г.