млад фермер

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”


  • Общ размер на бюджета за приема – 22 млн. евро
  • Максимален размер на субсидията за един земеделски стопанин – 25 000 евро
  • Подпомагане могат да получат млади земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години
  • Първата регистрация като земеделски стопанин не може да е преди повече от 24 месеца
  • Право на подпомагане имат младите стопани, които не са получили средства по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г.
  • Икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем трябва да е между 8000 евро и 16 000 евро
  • Плащането ще се прави на два етапа, като първите12 500 евро се превеждат по сметките на стопаните в срок до два месеца след сключване на административния договор
  • Приемът на проекти продължава до 14-и юни
  • Въпроси се приемат до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проекти на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg
  • Подаването на проекти е електронно чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg

По материали на АБ Комюникейшънс