index222

Пет страни подкрепят декларацията на България за запазване на Преходната национална помощ


По време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева представи декларация на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ, съобшиха от пресцентъра на МЗХГ. Като същата да продължи да се прилага до приемането на правилата на новата ОСП. Документът е подкрепен от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния. Министър Танева обясни, че националната помощ би допринесла за осигуряване на сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на земеделските стопани. Финансовите нива не трябва да бъдат по-ниски от тези за 2020 г. „Предвид актуалното състояние по преговорите за Реформата на ОСП, считаме за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне една година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика“, посочи министър Танева. Сред аргументите е, че преустановяване на Преходната национална помощ ще доведе до внезапно и значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани. Това би застрашило осигуряването на работни места и развитието на селските райони.

 

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕХИЯ, УНГАРИЯ, ПОЛША И РУМЪНИЯ ЗА ПРЕХОДНАТА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

Преходният пакет, съдържащ двете предложения, предназначени да гарантират непрекъснатостта на подкрепата по ОСП за земеделските производители и други бенефициери в преходния период предвижда удължаване на приложимостта на съществуващата правна рамка и адаптирането на някои правила, за да се гарантира приемствеността на ОСП до влизането в сила на новата система.

България, Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния призовават в Регламента за преходните правила на ОСП да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ, предвидена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, на финансови нива, не по-ниски от тези за 2020 г.

Нашето предложение е подкрепено със следната обосновка:

  • Предложените преходни правила се основават на съществуващите правила и схеми, които в момента се прилагат и е логично да се включи Преходната национална помощ, която е част от съществуващата правна рамка;
  • Продължаването на Преходната национална помощ би допринесло за осигуряване на сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на съответните земеделски стопани и избягване на внезапно и съществено намаляване на подкрепата за сектори, по отношение на които се предоставя преходна национална помощ;
  • Преустановяване на преходната национална помощ означава внезапно и значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани, което би застрашило осигуряването на работни места и развитието на селските райони;
  • Преходната национална помощ се финансира от националния бюджет и е бюджетно неутрална за ЕС;
  • Бързото споразумение по предложенията за реформа на ОСП остава приоритет и изключването на преходната национална помощ от Регламента за преходните правила на ОСП би предрешило дискусията по темата в рамките на реформата на ОСП.

Като се вземат предвид аргументите по-горе, призоваваме за удължаване на преходната национална помощ.