трактор

Периодични технически прегледи на трактори за транспорт


С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, публикувана в бр.38 от „Държавен вестник“ от 8 май и влязла в сила от 20 май 2018 г., се отговаря на необходимостта в националното законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Периодичните прегледи на пътните превозни средства за проверка на техническата им изправност по реда на тази наредба са задължителни за моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България. Сега с §1 от разпоредбата само се разширява обхватът на категориите превозни средства, подлежащи на периодични прегледи, но това разширяване засяга и земеделските производители. Вместо досегашния сбит текст на ал. 2 от чл. 2 на Наредба Н-32 вече конкретно се изброяват 8 вида моторни превозни средства и ремаркета, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници или товари, дву, три и четириколесни превозни средства и колесни трактори. Отчетено е например, че колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, все повече се използват за заместване на товарните автомобили в транспортните дейности и техният рисков потенциал е съпоставим с този на товарните автомобили. Поради това се въвежда изискване и колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h (трактори от категории T1b, T2b, ТЗb, T4.1b, Т4.2b, Т4.3b и Т5) да преминават преглед за проверка на техническата им изправност. Такива прегледи са задължителни и за превозни средства от категория L6e (леко четириколесно моторно превозно средство). От новия обхват на периодичните технически прегледи, както и досега, са изключени самоходните машини, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях.

За да могат да се извършват техническите прегледи на посочените по-горе категории превозни средства, се определят съответни изисквания към контролно-техническите пунктове. Така съгласно чл. 35, ал.1 от наредбата периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България и на колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, се извършват в контролно-технически пункт от категория III или V, които имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС и тракторите.

Относно измамите с километропоказателите, които могат да доведат до неправилна оценка на техническата изправност на превозните средства, в ал. З на чл. 11 се поставя изискване информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи да осигурява възможност за визуализация на информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, за да се улесни откриването на вмешателство или манипулация на километропоказателя.

Въвеждат се изисквания към техническите специалисти за гарантиране на обективност при извършването на прегледите и недопускане конфликт на интереси, за повишаване нивото на умения и професионална компетентност, всички технически специалисти, които ще извършват прегледи за проверка на ППС, следва да са най-малко с 3 години професионален опит.

Специално внимание се обръща на допълнителното обучение, което включва теоретична и практическа подготовка. Техническите специалисти преминават допълнително първоначално обучение преди вписването им в регистъра на председателите на комисии и техническите специалисти, след което на всеки 2 години преминават периодично обучение.

Някои изменения и допълнения на текстовете са свързани с прилагането на разпоредби на Закона за движението по пътищата, въведени с неговото изменение от 3 януари 2018 г. Съгласно ал. 4 на чл. 37 например при установени опасни неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението или оказват въздействие върху околната среда, временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.

Това изискване е реално, след като информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи вече ще има функционални възможности да предава резултатите от прегледите на ППС към Министерството на вътрешните работи (нова т. 21 от ал. З в чл. 11 на наредбата) и е свързано пряко с разпоредбата на чл. 143, ал. 17 от Закона за движението по пътищата, която влезе в сила от 6 юни 2018 г.

При сравняване на новата ал. 4 от чл. 37 на Наредба Н-32 с предишния текст, който обявяваше само, че при установяване на такива неизправности не се допуска движение на пътното превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, се вижда колко по-далече е тя сега от общото, пожелателно звучене.

/ЗТ/