index11

Очакваната реколта от пшеница е 5,4 млн. тона


Очакваното производство на пшеница през тази година е 5,4 млн. тона. Това показват данните на Министерството на земеделието, храните и горите, които бяха представени на Консултативния съвет по зърното.

„Опасенията, че хлебната пшеница не е достатъчна не се оправдаха“, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Данните на бранша са подобни – среден добив от около 460 кг от декар. Качеството е различно – в районите без дъждове при жътвата е високо, но в останалите има и покълване на пшеницата.

С около  25% по-високи са изкупните цени на пшеницата тази година. Средно хлебната се търгува по 354 лв./т при 270 лв./т през 2017 г. При фуражната цената е средно 318 лв./т сега при 254 лв./т преди година. По данни на Софийска стокова борса тенденцията за поскъпване на зърното се е обърнала и през последните 2 седмици има поевтиняване на международните пазари. По предложение на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Консултативният съвет гласува да възложи на министър Румен Порожанов да проведе разговори за възможността за намаляване на ДДС за хляба и основните храни. Представените първи данни за пролетните култури – царевица и слънчоглед  показват по-високи добиви.

Развитието на есенните посеви през настоящата година протичаше при неустойчиви агрометеорологични условия – мека зима, преовлажняване на площи от топенето на снега и паднали валежи през ранната пролет. Последвалите температури около и над нормите, при недостиг на почвена влага в отделни райони, определяха състоянието на есенните посеви.

Валежите основно през м. май и началото на юни, макар и неравномерно разпределени, подобриха почвените влагозапаси и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури. На места в полските райони валежите бяха без особено стопанско значение и имаха предимно локален характер, като значителни количества са измерени в отделни части на страната. Началото на жътвената кампания през м. юни стартира по-рано спрямо предходната година. През юли месец поради чести превалявания на много места в страната, жътвата се забави, което се отрази негативно върху производството и качеството на продукцията.

За периода май-юли валежите в страната бяха с различен интензитет и често придружавани от градушки, които нанесоха щети по земеделските култури.

По неокончателни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“- ДДПИЗП) към 07.09. 2018 г. засетите площи с есенни култури са както следва:

 

Засети площи    2018 г.                                   2017 г.                                   Изменение в %                                                                                                            спрямо 2017 г.

Пшеница                   –  11 437 843 дка;         11 021 339 дка;                   + 3,79%

Ечемик                      –    1 154 700 дка;            1 310 200  дка;                   -11,87%

Тритикале                 –       177 488  дка;              153 885 дка;                    +15,34%

Ръж                            –         68 679  дка;                 64 341 дка;                   +  6,74%

 

Пропадналите площи по различни причини са:

  • 0,32% от засетите площи с пшеница (36 396 дка) и
  • 0,42% с ечемик (4 819 дка).

В таблицата са представени производствените резултати при основните есенни култури към 07.09.2018 г.

Култура Площи за реколтиране,

(дка)

Реколтирани площи,

(дка)

Реколтирани площи,

%

Производство,

(тона)

Среден добив,

(кг/дка)

Пшеница 11 401 447 11 391 465 99.91% 5 401 150 474
Ечемик 1 149 881 1 148 429 99.87% 501 187 436
Ръж 68 679 67 679 100% 13 729 203
Тритикале 171 771 170 674 99.36% 53 950 316

Източник: Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели”, отдел „ИЗП”

През настоящата година, въпреки нестабилните климатични условия, при които протече развитието на есенните посеви, се отчита по-ранно стартиране на жътвата при ечемика в сравнение с предходната 2017 г., както и на пшеницата в някои области на страната.

От данните в таблицата е видно, че жътвата на есенниците е приключела, с изключение на София област.

Реколтираните площи с пшеница са 11 391 465 дка (с 3,65% повече спрямо същия период на предходната година), при среден добив 474 кг/дка (-9,88% спрямо 2017 г.). Производството е в размер на 5,4 млн. тона  (-6,27% спрямо 2017 г.).

Ожънатите площи с ечемик са 1 148 429 дка (понижение с -12,04% спрямо същия период на 2017 г.), при среден добив 436 кг/дка – с изменение -8,21% спрямо 2017 г. Производството възлиза на над  501 хил. тона (-19,21% – 2017 г.).

Прибраните площи с ръж са 67 679 дка, при среден добив –  203 кг и производство в размер на 13 729 тона.

Ожънатите площи с тритикале са в размер на 170 674 дка, при среден добив 316 кг/дка. Произведени са 53 950 тона с тритикале.

И при двете основни есенни култури (пшеница и ечемик) през настоящата кампания се отчитат по-ниски средни добиви от миналогодишните.

Понижението на средните добиви е резултат от недостатъчната почвена влага в съчетание с високи температури (в отделни райони на страната), през периода на изкласяване и наливане на зърното. Негативен ефект оказаха и падналите проливни дъждове по време на узряване на зърното и прибирането на реколтата, на места придружени с градушки, които нанесоха щети на есенниците и затрудниха нормалното протичане на жътвата. Това неминуемо се отрази и на общото производство от посочените култури.

В резултат на извършената от Българската агенция по безопасност на храните, етапна оценка за качеството на прибраната пшеница от реколта 2018 г., се установява, че около 53,0% от добитата пшеница е с добри хлебопекарни показатели, удовлетворяващи изискванията на мелничарския отрасъл за производство на брашна за хляб и хлебни изделия.

Окончателните резултати от анализа на партидите с ечемик за реколта 2018 г., показват че въпреки неблагоприятните метеорологични условия, качеството на ечемика отговаря на изискванията на стандартите за пивоварен и фуражен ечемик.

Към 07.09.2018 г. е извършена предсеитбена подготовка на 1 914 091 дка.

Дълбока оран е извършена на 917 621 дка.

Засети са 206 013 декара със зимна маслодайна рапица.

1.2. Информация за засети и реколтирани площи с пролетници и състояние на посеви от царевица и слънчоглед. Производство от реколта 2018.

 

Култури

Засети площи

2017 г. (дка)

окончателни

Засети площи

2018 г. (дка)

неокончателни

Царевица  

4 008 860

 

4 101 053

Слънчоглед  

9 109180

 

7 338 506

Към настоящия  момент състоянието на основните пролетни култури – царевица и маслодаен слънчоглед е добро. Падналите валежи в началото на август, достигнали в част от полските райони над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ) се отразиха благоприятно върху развитието на културите.

Към 07.09.2018 г. са реколтирани 42,07% от площите с маслодаен слънчоглед  или 3 082 696 дка (с -17,91% по-малко спрямо същия период на 2017 г.), при производство – 812 028 тона (-1,03% спрямо предходната година) и среден добив – 263 кг/дка (+20,64%).

Площите за реколтиране при царевицата са 4 100 372 дка от тях са реколтирани 2,90% (87 919 дка). На този етап средният добив е 739 кг/дка, което е с 40,23% повече спрямо същия период на 2017 г.

Пропадналите площи по различни причини са:

  • 0,14% от засетите площи със слънчоглед (10 441 дка) и
  • 0,02% с царевица за зърно (681 дка).

Прибирането на реколтата и от двете култури продължава.

Очаквано производство от:

  • слънчоглед – 1,8-1,9 млн. тона, което е по-ниско от предходната година, поради по-малко засети площи;
  • царевица за зърно ще надхвърли миналогодишното производство от 2,5 млн.тона

Дирекция „Растениевъдство и биологично производство”