bdr

Отблясък от събитието: Празник на земеделската наука


С изложба „Даровете на природата“, и тази година на 25 октомври Селскостопанска академия (ССА) отбеляза празника на аграрната наука. „Стараем се да отразим и да посрещнем глобалните предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност, екологичния натиск, породен от промените в климата, с намаляването на природните ресурси и с увеличаването на населението“, заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов.

Гости на тържеството бяха съветникът по образование, наука и иновации на президента на Р България Валентина Танева, зам.-министърът на Министерство на земеделието, храните и горите Лозана Василева, доц. д-р Георги Костов – съветник на министъра на земеделието, зам.- председателят на БАН чл. кор. проф. Костадин Ганев, третият секретар по културните въпроси на посолство на Република Ирак Зейнаб Ясийн, Фаина Усова – представител на икономическа група към посолство на Руската федерация у нас и др.

Зам. председателят на ССА проф. д-р Виолета Божанова представи презентация, отразяваща в цифри и снимки постигнатите резултати от научните институти през последната година.

През 2019 г. 17 докторанти от 9 структурни звена на ССА защитиха дисертационните си трудове в областта на аграрните, технически и икономически науки. Проф. д-р инж. Мартин Банов връчи дипломите за образователна и научна степен „Доктор“ на докторантите, които не ги бяха получили. През настоящата година 48 млади учени участваха в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти”. Представени са общо 63 публикации в реферирани и индексирани във WoS и Scopus списания, както и 110 публикации в български списания от референтния списък.  Трима от учените са участвали в създаването на нови сортове. Главният научен секретар на Академията проф. Елена Тодоровска връчи грамоти на най-успешно представилите се 15 млади учени.