ЛТУ

Оперативна програма финансира развитието на научния капацитет в Лесотехническия университет


На 02.06.2017 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020). Проектът е с продължителност 19 месеца. Одобреният бюджет от 768 464,00 лева като финансирането от ЕС чрез ЕСИФ е 653 194,40 лв., а националното финансиране е 115 269,60 лв.

Основната цел на проекта e свързана с повишаването на научния капацитет на преподавателите от ЛТУ и интереса на младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях, в областта на управлението и използването на биологичните ресурси. Акцентът на проекта е създаването на благоприятна среда за научноизследователска дейност в ЛТУ чрез подпомагане на мобилността, експерименталните дейности и разпространението на научни резултати, както  и повишаване на интереса на бизнеса и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях.

В целевата група на проекта са включени  преподаватели, постдокторанти, млади учени, специализанти, докторанти и студенти от Лесотехническия университет. Предвидените по проекта 10 броя дейности отразяват политиката на ЛТУ за осигуряване на оптимални условия за реализация на младите хора в научните изследвания в областите: горско стопанство, горска промишленост, екология и опазване на околната среда, ландшафтна архитектура, ветеринарна медицина, агрономство, растителна защита, стопанско управление и алтернативен туризъм.

За осъществяване на проекта са планирани взаимодопълващи се дейности, които ще надградят резултатите от успешно реализираните проекти на ЛТУ през предишния програмен период. Освен развитието на научния капацитет, проектът си поставя задачи за  разпространение на научни резултати, популяризиране на научните изследвания в областта на управлението и устойчивото използване на биологичните ресурси и развитие на партньорски мрежи.

В рамките на дейност „Разпространение на научни резултати“ през периода 08-09.11.2018 в София, в обновените зали на Лесотехнически университет, ще бъде проведена II-ра Научна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“. Тя е отворена за всички млади специалисти и техните ментори от страната и чужбина, разработващи научни и приложни проекти в областта на управлението и използването на биологичните ресурси. Конференцията ще има богата съпътстваща програма, която ще предостави трибуна на младите специалисти за изява и обмяна на идеи. Успоредно с научните сесии ще бъде организиран преглед на студентската и ученическа активност, на което ще бъдат представени резултати от младежки проекти, инициативи, продукти от студентско предприемачество и др.

През седмицата на гората (02 – 05.04.2018 г.) в Лесотехнически университет ще бъде организирано състезание за студенти и ученици в областта на Растителната защита и Агрономството. Поканени са всички студенти и преподаватели от университети, осигуряващи обучение по професионални направления 6.1. Растениевъдство и 6.2. Растителна защита, както и ученици от професионални гимназии по земеделие и други. Провеждането на студентските тематични състезания ще провокира интереса на студентите към научните изследвания и публични изяви. Тези състезания ще осигурят благоприятна среда за разпространение на научни резултати и обмяна на идеи между младите хора, което е предпоставка за сформирането на интердисциплинарни екипи и реализирането на бъдещи научни проекти. Участието на изявени ученици в студентските състезания ще допринесе за изграждане на трайна връзка между висшето и средното образование по отношение на мотивирането на младите хора за провеждането на научни разработки в областта на земеделието.

Повече информация за проекта и дейността на Лесотехнически университет може да бъде намерена на адрес: young.ltu.bg, на щанда на университета на  Международната селскостопанска изложба „АГРА, 2018“, както и по време на кръглата маса на тема: “Фермери на бъдещето – прецизно земеделие”, организирана в рамките на проекта, в зала „Пресклуб“, конгресен център на Международния панаир – Пловдив на 23.02.2018 г от 14.30 ч.

Проект  BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент: Лесотехнически университет

Контакти: Тел. 02/ 42 73 475 ltu.projects@ltu.bg