ЛТУ

Обучение на растителнозащитници


Обучението в  професионално направление 6.2. „Растителна защита” в ЛТУ  се осъществява в рамките на Агрономически  факултет.  Катедра „Растителна защита“ се обособява като самостоятелна структура в края на 2003 г.  Преподавателският състав на катедрата осигурява обучението на студенти в две образователно квалификационни степени – “Бакалавър”  и “Магистър”,  след които студентите могат да продължат обучението си в образователна и научна степен „Доктор“.

Провежданото обучение по профилиращите дисциплини (ентомология, фитопатология, ненасекомни неприятели, химическа защита, хербология) осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на растителната защита, като дава познания за икономически важните вредители (болести, неприятели и плевели) по земеделските култури в страната, биологичните им особености и методите за контрол, както и базисни агрономически и икономически знания, нужни за осъществяване на дейности в областта на земеделието.

Катедрата разполага с лаборатории по Ентомология и Фитопатология. Преподаването по профилиращите дисциплини е осигурено с богата колекция от хербаризирани болести и неприятели. Учебните и научни лаборатории, осигуряващи профилиращото обучение по професионалното направление са оборудвани със специализирано оборудване, закупено основно със средства от разработвани научни проекти. Катедра “Растителна защита” разполага със съвременна микроскопска техника и други лабораторни уреди за учебния процес и научноизследователската работа. Микроскопската техника е оборудвана с дигитални камери, което позволява наблюдаваните обекти да бъдат презентирани в реални условия.

В ЛТУ съществува дългогодишна традиция за провеждане на учебни практики по профилиращите дисциплини в реални условия. Практиките се провеждат в реална производствена обстановка, във фирми за растителна защита,  частни стопанства и др.

Катедрата разполага със собствена библиотека, като голяма част от книгите са дарени от семейството на проф. Стойне Григоров.

Висока оценка за качеството на обучение по РЗ дават и работодатели, в чиито структури работят специалисти, завършили ЛТУ. Високо се оценява и широкопрофилната подготовка на студентите, което им дава възможност да работят компетентно по различни проблеми в областта на растителната защита.

Потвърждение за високото ниво и качество на образователната дейност в професионално направление „Растителна защита” са и резултатите от проведените рейтингови проучвания на ВУ и професионални направления в България, които показват, че обучението по професионално направление „Растителна защита” в ЛТУ се нарежда на второ място от общо три български университета.

Студентите завършили професионално направление „Растителна защита” в АФ на ЛТУ се реализират успешно като: ръководители и експерти в системата на Националната служба по растителна защита към МЗХГ, областни земеделски служби, в производствени  и обслужващи земеделски кооперации, в консултантските служби за научно обслужване на земеделието, в застрахователни компании, в научноизследователски институти и опитни станции, бизнес и консултантски фирми.

доц. д-р Катя Тренчева – ЛТУ,

ръководител катедра „Растителна защита“