1

Обсъдиха първите резултати от научно-практическите изследвания за изработване на регионални указания за стопанисване на издънковите дъбови гори


На работни съвещания на територията РДГ Благоевград и Берковица се обсъждаха резултати от заложени опити и демонстрационни участъци за изготвяне на регионални указания по стопанисване на горите, възложени в изпълнение на решенията на Националното съвещание по стопанисване на издънковите дъбови гори, проведено в Генерал Тошево през 2016 година, съобшиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция на горите.

Теоретичните постановки и възприетите методи на работа бяха представени в зала и на терен от научен екип от Лесотехнически университет. В заложените представителни пробни площи участниците се запознаха с предварителните резултати от изследванията и очертаващите се насоки на стопанисване. Бяха проследени регионалните особености в екологичните условия, както и местния опит. Специалистите представиха  критериите за обособяване на площите в групи за възстановяване, за трансформиране в семенни и за смесено издънково-семенно стопанисване. Огромен интерес предизвикаха дискусиите около вариантите за прилагане на различните лесовъдски системи, за което спомогна и добрата подготовка на обектите и изчерпателните презентации по темата.

Проведените събития бяха част и от програмата за обучение на експертите от Дирекция ГЛД и РДГ, както и в изпълнение на дейност „Обмяна на опит и разпространяване на резултатите и постиженията от проекта за малкия креслив орел“ от проект „Горите на орела“.

В съвещанията взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците,  Лесотехнически университет, СЗДП и ЮЗДП със съответните териториални поделения, РДГ Берковица, Благоевград, Кюстендил, Ловеч и София, учебно-опитните горски стопанства към ЛТУ, лесоустроители, докторанти.