Нормативни актове в земеделието юли – октомври 2014


ДВ брой: 61, от дата 25.7.2014 г.

Закон за защита на растенията

 

ДВ брой: 62, от дата 29.7.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 63, от дата 1.8.2014 г.

Постановление № 218 от 25 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 64, от дата 5.8.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 67, от дата 12.8.2014 г.

Постановление № 242 от 4 август 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ДВ брой: 68, от дата 15.8.2014 г.

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

 

ДВ брой: 69, от дата 19.8.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица

 

ДВ брой: 70, от дата 22.8.2014 г.

Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

 

ДВ брой: 72, от дата 29.8.2014 г.

Постановление № 253 от 22 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дей­ности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 73, от дата 2.9.2014 г.

Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

 

ДВ брой: 74, от дата 5.9.2014 г.

Постановление № 263 от 29 август 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление № 123 на Министерския съвет от 2012 г.

ДВ брой: 76, от дата 12.9.2014 г.

Постановление № 274 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

 

ДВ брой: 77, от дата 16.9.2014 г.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Беласица“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Българка“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Златни пясъци“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Персина“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Рилски манастир“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Русенски Лом“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Сините камъни“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Странджа“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Шуменско плато“

 

ДВ брой: 79, от дата 23.9.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води

 

ДВ брой: 80, от дата 26.9.2014 г.

Постановление № 298 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните

 

ДВ брой: 81, от дата 30.9.2014 г.

Постановление № 301 от 19 септември 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с Постановление № 96 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ДВ брой: 83, от дата 7.10.2014 г.

Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

 

ДВ брой: 86, от дата 17.10.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им