Нормативни актове в земеделието февруари 2015 г. – септември 2015 г.


ДВ брой: 12/13.2.2015 г.

Закон за изменение и дoпълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

 

ДВ брой: 13/17.2.2015 г.

Постановление № 26 от 10 февруари 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделие то и храните за 2015 г. Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита

 

ДВ брой: 14/20.2.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

 

ДВ брой: 15/24.2.2015 г.

Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 16/27.2.2015 г.

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, под- държане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

 

ДВ брой: 17/6.3.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2010 г. за изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

ДВ брой: 19/13.3.2015 г.

Постановление № 48 от 6 март 2015 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Правилник за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет

Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забрани- те, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

 

ДВ брой: 21/20.3.2015 г.

Постановление № 60 от 17 март 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова по- мощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 22/24.3.2015 г.

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ДВ брой: 24/31.3.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на без- възмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програма- та за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на без- възмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 27/14.4.2015 г.

Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

Наредба № 11 от 2 април 2015 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите

 

ДВ брой: 31/28.4.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

 

 ДБ брой: 34/12.5.2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и между- браншови организации и на групи производители

ДВ брой: 37/22.5.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

 

ДВ брой: 38/26.5.2015 г.

Споразумение за изпълнение на „Програма за техническа помощ в сектор земеделие“ между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на храните и земеделието на Мон- голия

Правилник за изменение на Ус- тройствения правилник на Контролно- техническата инспекция към министъра на земеделието и храните

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни

 

ДВ брой: 39/29.5.2015 г.

Постановление № 127 от 21 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

 

ДВ брой: 40/2.6.2015 г.

Постановление № 133 от 29 май 2015 г. за изменение на Постановление № 59 на Министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ДВ брой: 42/9.6.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на хранитe

 

ДВ брой: 43/12.6.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

ДВ брой: 44/16.6.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

 

 

ДВ брой: 45, от дата 19.6.2015 г.

Постановление № 150 от 12 юни 2015 г. за изменение на Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението

 

ДВ брой: 47, от дата 26.6.2015 г.

Постановление № 152 от 19 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 – 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ през 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 48, от дата 27.6.2015 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване

 

ДВ брой: 50, от дата 3.7.2015 г.

Постановление № 158 от 26 юни 2015 г. за създаване на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

 

ДВ брой: 53, от дата 14.7.2015 г.

Постановление № 177 от 10 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.

 

ДВ брой: 54, от дата 17.7.2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. София

Правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“

 

ДВ брой: 57, от дата 28.7.2015 г.

Закон за закриване на Националната служба по зърното

 

ДВ брой: 58, от дата 31.7.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

ДВ брой: 59, от дата 4.8.2015 г.

Наредба № 15 от 24 юли 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Eвропейския съюз

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за при­лагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ДВ брой: 60, от дата 7.8.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 61, от дата 11.8.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

ДВ брой: 62, от дата 14.8.2015 г.

Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

 

ДВ брой: 63, от дата 18.8.2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив

 

ДВ брой: 64, от дата 21.8.2015 г.

Правилник за изменение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. София

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

 

ДВ брой: 65, от дата 25.8.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 66, от дата 28.8.2015 г.

Постановление № 220 от 20 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ДВ брой: 68, от дата 4.9.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС