Нормативни актове в земеделието през 2013 година


БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ

Нови нормативни актове за земеделието – 2013 г.

 

ДВ брой: 1, от дата 4.1.2013 г.

Постановление № 349 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изиск­вания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

 

ДВ брой: 2, от дата 8.1.2013 г.

Постановление № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Постановление № 354 от 28 декември 2012 г. за приемане на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Постановление № 355 от 28 декември 2012 г. за приемане на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 5, от дата 18.1.2013 г.

Поправка в Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 355 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

 

ДВ брой: 6, от дата 22.1.2013 г.

Поправка в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

 

ДВ брой: 7, от дата 25.1.2013 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

ДВ брой: 9, от дата 1.2.2013 г.

Постановление № 20 от 24 януари 2013 г. за изменение на Постановление № 269 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд „Тютюн“

 

ДВ брой: 10, от дата 5.2.2013 г.

Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

ДВ брой: 14, от дата 12.2.2013 г.

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Варна

 

ДВ брой: 16, от дата 19.2.2013 г.

Постановление № 29 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване

Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането

Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

 

ДВ брой: 17, от дата 21.2.2013 г.

Постановление № 35 от 15 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, одобрена с Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ДВ брой: 19, от дата 26.2.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица

 

ДВ брой: 21, от дата 1.3.2013 г.

Постановление № 41 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси

Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

Наредба № 4 от 19 февруари 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

 

ДВ брой: 22, от дата 5.3.2013 г.

Изменения на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на транс­граничните водни течения и международните езера

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите

Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води

 

ДВ брой: 23, от дата 8.3.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

 

ДВ брой: 24, от дата 12.3.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 27, от дата 15.3.2013 г.

Постановление № 63 от 8 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

ДВ брой: 28, от дата 19.3.2013 г.

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Беласица“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Българка“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Врачански Балкан“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Златни пясъци“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Персина“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Рилски манастир“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Русенски Лом“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Сините камъни“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Странджа“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Шуменско плато“

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. София

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. София

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. Варна

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив

 

ДВ брой: 35, от дата 12.4.2013 г.

Постановление № 82 от 5 април 2013 г. за приемане на Правилата за речния надзор по Дунава

Постановление № 83 от 5 април 2013 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав

 

ДВ брой: 36, от дата 16.4.2013 г.

Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

 

ДВ брой: 42, от дата 10.5.2013 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

 

ДВ брой: 44, от дата 17.5.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване

 

ДВ брой: 47, от дата 28.5.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

ДВ брой: 53, от дата 18.6.2013 г.

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

 

ДВ брой: 56, от дата 28.6.2013 г.

Постановление № 136 от 21 юни 2013 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица

 

ДВ брой: 53, от дата 18.6.2013 г.

Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

 

ДВ брой: 56, от дата 28.6.2013 г.

Постановление № 136 от 21 юни 2013 г. за предоставяне на средства на Българския Червен кръст за изпълнение на план 2013 г. за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещи се лица

 

ДВ брой: 63, от дата 16.7.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите

 

ДВ брой: 65, от дата 23.7.2013 г.

Устройствен правилник на Тополово стопанство гр. Пазарджик

 

ДВ брой: 66, от дата 26.7.2013 г.

Закон за допълнение на Закона за ветеринарноме­дицинската дейност

Постановление № 151 от 19 юли 2013 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.

 

ДВ брой: 68, от дата 2.8.2013 г.

Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

 

ДВ брой: 69, от дата 6.8.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти