Нормативни актове в земеделието октомври 2014 г. – февруари 2015 г.


ДВ брой: 87, от дата 21.10.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

 

ДВ брой: 89, от дата 28.10.2014 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

ДВ брой: 90, от дата 31.10.2014 г.

Постановление № 337 от 24 октомври 2014 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2007 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проуч­ване, ползване и опазване на подземните води

 

ДВ брой: 91, от дата 4.11.2014 г.

Постановление № 340 от 27 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции

 

ДВ брой: 94, от дата 14.11.2014 г.

Постановление № 364 от 6 ноември 2014 г. за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна

Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители

 

ДВ брой: 96, от дата 21.11.2014 г.

Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 99, от дата 2.12.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

 

ДВ брой: 100, от дата 5.12.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете

 

ДВ брой: 102, от дата 12.12.2014 г.

 

Постановление № 383 от 4 декем­ври 2014 г. за приемане на Наредба за изиск­ванията за етикетирането и представянето на храните

Постановление № 384 от 4 декември 2014 г. за допълнение на Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2002 г.

Постановление № 390 от 11 декември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 

ДВ брой: 103, от дата 13.12.2014 г.

Постановление № 394 от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2013 г.

 

ДВ брой: 105, от дата 19.12.2014 г.

Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

ДВ брой: 107, от дата 24.12.2014 г.

Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите

 

ДВ брой: 1, от дата 6.1.2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 5, от дата 20.1.2015 г.

Наредба за допълнение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота

 

ДВ брой: 9, от дата 3.2.2015 г.

Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни

 

ДВ брой: 10, от дата 6.2.2015 г.

Постановление № 17 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България

Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти