Нормативни актове в земеделието  м. Септември – ноември  2013  г.

Нормативни актове в земеделието м. Септември – ноември 2013 г.


Нормативни актове в земеделието  м. Септември – ноември  2013  г.

ДВ брой: 84, от дата 27.9.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

ДВ брой: 91, от дата 18.10.2013 г.

Наредба № 5 от 8 октомври 2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби

ДВ брой: 92, от дата 22.10.2013 г.

Постановление № 235 от 15 октомври 2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците.

Постановление № 237 от 17 октомври 2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите, приета с Постановление № 184 на Министерския съвет от 2004 г.

Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

ДВ брой: 93, от дата 25.10.2013 г.

Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

ДВ брой: 94, от дата 29.10.2013 г.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за изиск­ванията за търговия с яйца за консумация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони

ДВ брой: 97, от дата 8.11.2013 г.

Постановление № 253 от 1 ноември 2013 г. за изменение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

Решение № 660 от 1 ноември 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна