IMG_3508

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО МАРТ 2014 г.


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  МАРТ 2014 г.

 

ДВ брой: 24, от дата 18.3.2014 г.

Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агро­екологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 26, от дата 21.3.2014 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

ДВ брой: 28, от дата 28.3.2014 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите

Постановление № 69 от 27 март 2014 г. за одобряване на допълнителни средства от цен

тралния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  АПРИЛ 2014 г.

 

ДВ брой: 32, от дата 8.4.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните

 

ДВ брой: 33, от дата 11.4.2014 г.

Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници

 

ДВ брой: 34, от дата 15.4.2014 г.

Указ № 73 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLIІ Народно събрание на 4 април 2014 г., и мотивите към указа

Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

ДВ брой: 36, от дата 25.4.2014 г.

Постановление № 91 от 17 април 2014 г. за изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агро­екологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 37, от дата 29.4.2014 г.

Решение № 223 от 24 април 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  МАЙ  2014 г.

 

ДВ брой: 38, от дата 7.5.2014 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

 

ДВ брой: 39, от дата 9.5.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните

 

ДВ брой: 40, от дата 13.5.2014 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

ДВ брой: 42, от дата 20.5.2014 г.

Постановление № 107 от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

 

ДВ брой: 43, от дата 23.5.2014 г.

Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

 

ДВ брой: 44, от дата 27.5.2014 г.

Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Постановление № 119 от 20 май 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ЮНИ  2014 г.

ДВ брой: 46, от дата 3.6.2014 г.

Наредба за изменение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход