Нормативни актове в земеделието август и септември 2013


 

ДВ брой: 70, от дата 9.8.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 71, от дата 13.8.2013 г.

Постановление № 162 от 9 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 72, от дата 16.8.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства

Наредба за допълнение на Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване

Наредба за допълнение на Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача

Наредба за допълнение на Наредба № 54 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост

Наредба за допълнение на Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане

Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики

Наредба за допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 73, от дата 20.8.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 74, от дата 23.8.2013 г.

Постановление № 177 от 16 август 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод“, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2010 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

 

ДВ брой: 75, от дата 27.8.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

 

ДВ брой: 77, от дата 3.9.2013 г.

Постановление № 188 от 29 август 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

 

ДВ брой: 78, от дата 6.9.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР за периода 2007–2013 г.

 

В брой: 80, от дата 13.9.2013 г.

Постановление № 200 от 5 септември 2013 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г.

Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 

ДВ брой: 81, от дата 17.9.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

 

ДВ брой: 82, от дата 20.9.2013 г.

Постановление № 209 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.