niva

Нормативни актове в земделието декември 2013 година


nivaДВ брой: 98, от дата 12.11.2013 г.

Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 99, от дата 15.11.2013 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Решение № 678 от 7 ноември 2013 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици

 

ДВ брой: 100, от дата 19.11.2013 г.

Постановление № 257 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ДВ брой: 103, от дата 29.11.2013 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

 

ДВ брой: 104, от дата 3.12.2013 г.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните

 

ДВ брой: 105, от дата 6.12.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 65 от 2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба № 92 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог“

 

ДВ брой: 106, от дата 10.12.2013 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора

 

ДВ брой: 107, от дата 13.12.2013 г.

Постановление № 275 от 6 декември 2013 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Изменение на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

ДВ брой: 108, от дата 17.12.2013 г.

Устройствен правилник на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов

Устройствен правилник на Опит­на станция по дъбовите гори, гр. Бургас

Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София

 

ДВ брой: 109, от дата 20.12.2013 г.

Закон за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите

Закон за изменение на Закона за животновъдството

 

ДВ брой: 110, от дата 21.12.2013 г.

Постановление № 290 от 18 декември 2013 г. за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални доплащания за животни

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане

 

ДВ брой: 111, от дата 27.12.2013 г.

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци