IDR_karam

Нов български сорт карамфил „София”


Сорт „София” е междувидов хибрид с многогодишен цикъл на развитие, получен от кръстосването на D. caryophyllus f. spray Hort. (сорт Наслада) с D. сarthusianorum L. (див вид карамфил).

През 2016 г. е проведено държавно сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, а през 2017 г. със заповед на министъра на МЗХГ № РД 12-4/13.06.2017 г. сортът е признат за оригинален и вписан в списък Б на Сортoвата листа РБългария.

Сорт „София” притежава ценни морфологични, биологични и стопански качества. Той е с висок биологичен потенциал, създаден и приспособен е към климатичните условия на нашата страна. Има многогодишен цикъл на развитие като образува туфи със здрави, изправени и полуизправени стъбла. Листата са ланцетни, зелени, без восъчен налеп. На едно растение се образуват от 105-156 разклонени цветоноса предимно от 1-ви порядък, с дължина до 45 cm. Притежава висок декоративен ефект. Цветовете са полукичести (20,5 бр. венчелистчета в 1 цвят), малки (диаметър от 2,5-3,0 сm), слабо ароматни, събрани в съцветие главичка (от 3-6 бр. на къси дръжки) в края на разклоненията, с оригинална форма и червенопурпурна багра. На един цветонос се образуват до 22 цвята. Сорт „София” е ранен, с непрекъснат и продължителен цъфтеж. Началото на цъфтежа е 15 май, а масовият е в края на май – началото на юни. Продължителността на цъфтежния период е 6 месеца.

Този карамфил е високопродуктивен – с висок добив на отрязан цвят и добро качество на цветната продукция (420 бр./m2), като 60-70% от отрязания цвят се получават през май – юни. Високоустойчив е към фузарийно увяхване. При изкуствен фон на заразяване с Fusarium oxysporum f. dianthi са отчетени 5% нападнати растения, което причислява сорта към I група на устойчивост. Сорът е зимоустойчив е – при оранжерийни условия, без отопление растенията презимуват успешно. Размножава се вегетативно чрез стъблени резници и разделяне на туфите in vivo и по метода на тъканните култури in vitro. Не изисква подпорна конструкция, при отглеждане не е необходимо поставяне на скари и мрежи, които са характерни за едроцветния карамфил и мини карамфила. Отглежда се на едно и също място в продължение на 3-4 години. Подходящ за използване в две направления: за зацветяване на градини, паркове, алпинеуми и скални кътове (самостоятелно или в комбинация с други декоративни видове) и за получаване на отрязан цвят при аранжиране на букети.

Създаването на насаждения от сорт „София” е ефективно, както при оранжерийни условия без отопление, така и на открити площи, поради ценните декоративни, биологични и стопански качества. Разходите направени по отглеждането на сорта, в сравнение с тези на други сортове мини карамфил са значително по-малки, което се дължи най-вече на: високата продуктивност, многогодишния цикъл на развитие, ранния и продължителен цъфтеж, устойчивостта към фузарийно увяхване и възможността да се отглежда на постоянно място в продължение на 3-4 години.

Специфичните и оригинални качества на сорта го правят перспективен и конкурентноспособен не само за българския пазар.

Проф д-р Бистра Атанасова,

Институт по декоративни растения – София