1

Нова горска техника и оборудване може да се закупят по подмярка 8.6


На 30 април стартира приемът на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Документи ще се приемат до 17.30 часа на 31 юли 2018 г. Кандидатстването ще се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН на адрес: eumis.2020.government.bg.

Сред допустимите дейности по подмярката е подпомагане изграждането, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, която е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение. Възможно е също така да се закупят или вземат на лизинг нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка. Позволено е и финансиране на отгледни сечи във високостеблени и семенно възобновени издънкови гори до 40-годишна възраст, както и закупуването или вземането на лизинг на специализирана горска техника.

Частните собственици с минимум 0,5 ха гори

По подмярка 8.6 могат да кандидатстват физически и юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини, микро, малки и средни предприятия, както и горски и стопани, доставчици на услуги.

За частните собственици е необходимо да притежават минимум 0,5 ха горски територии, а сдруженията на частни собственици трябва да имат поне 1 ха.

Юридическите лица са допустими за подпомагане само ако са регистрирани законово и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%.

За общините се предвижда териториален минимум от 10 ха. Бенефициентите, които кандидатстват за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина, са допустими само ако преработват не повече от 10 хил. куб. м обла дървесина годишно.

95 точки може да получи един проект, като най-много точки ще бъдат присъдени за запазено съществуващо или новосъздадено работно място. Вторият приоритет, носещ повече точки, е проектът да се осъществи на територията на община с определена лесистост. При над 60% леситост ще се присъждат всичките 40 точки. От 50 до 60% се предвиждат 30 точки, от 40-50% 20 точки, а от 30 до 40% кандидатите ще получат 10 точки.

500 хил. евро максимално за проект

35 204 400 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е левовата равностойност на 500 хил. евро. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на един кандидат е левовата равностойност на 500 хил. евро , като този максимум се отнася и за кандидати, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Одобрението проектно предложение се изпълнява в срок до 24 месеца от датата на подписване на административния договор с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, а за бенефициентите, възложители по чл. 5 и чл. 6 от ЗОП, срокът е 36 месеца.