991-ratio-dyrveta-sech

Неправителствени природозащитни организации разработват методика за оценка на незаконната дървесина в партньорство с Изпълнителна агенция по горите


Методика за оценка и определяне нивата на добитата дървесина ще разработват експерти от неправителствени и браншови организации от горския сектор съвместно с Агенцията по горите и  държавните предприятия. Това решиха на проведената в петък среща в ИАГ представители на работещите в бранша. В дискусията участваха представители на WWF, Българска фондация за биоразнообразие, Екообщност, Асоциация на парковете в България, СДП Балкани, Зелени Балкани, Булпрофор, Югозападно държавно предприятие, експерти от ИАГ.  Методиката ще спомогне за усъвършенстване на работата по опазването и контрола на горските територии, както и на всички площи, от които се добива дървесина.

„Държавата и неправителственият сектор трябва да бъдат партньори в решаването на проблемите, свързани с опазването на горските територии и осъществяването на контрола в тях. Разчитаме на Вашата подкрепа на усилията, които Агенцията по горите прави за създаването на по-устойчив модел на развитие за българската гора, което е в полза на цялото общество“, подчерта инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на Агенцията.

Експертите от неправителствения сектор изказаха единодушна позиция за доброто сътрудничество с ИАГ и държавните предприятия. Пример за това е както настоящата среща, която е поредната обща инициатива, така и участието на представители на екологични организации в извършването на проверки по сигнали за незаконна сеч. Бяха подчертани предимствата на системата за контрол, която Агенцията прилага като всеобхватна, с много високо ниво на прозрачност и публичност.

Усилията на съвместната работа ще бъдат насочени към по-добра превенция, която ще се постигне с изработването на цялостна система от индикатори и критерии, които ще залегнат в методиката. При определянето им ще бъдат взети предложенията на всички заинтересовани страни.