Садово

Национално състезание „Млад фермер“


учебна 2017 – 2018 година

От  22 до 24 март Професионална селскостопанска гимназия  гр. Садово ще бъде домакин на Националното състезание „Млад фермер”. Това е регионалният етап за Южна България. Организатор е Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив. Партньор е Аграрен университет – Пловдив.

Целите на състезанието са: Демонстриране на придобити теоретични и практически знания и компетенции по растениевъдство, животновъдство и земеделска техника и умения за работа в екип; Практическо прилагане на съвременни технологии  в областта на фермерството; Осъществяване на междуучилищно, професионално сътрудничество и съревнование.

Участници са ученици, обучаващи се по професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от професионални гимназии в Южна България. Отборите включват 3 ученици, които се състезават по три модула: растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство.

В състезателни дисциплини са включени: Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури; Резитба на лозя, формировка – средностъблен двустранен кордон; Разпознаване на фуражи; Доене на крави; Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут и Елекронен тест по безопастност на движението по пътищата.

По материали на ПГС, Садово