агроекология

Научна сесия с международно участие, посветена на екология и агротехнологии, ще се проведе на 10 и на 11 октомври в София


Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ е национален център за изследователска и развойна дейност, съвети и обучение в земеделието. Формиран е през 2012 г. след обединяването на Института по почвознание и агроекология, Института по мелиорации и механизация и Института по защита на растенията.

Научната сесия под надслов „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“ се провежда под патронажа на председателя на Селскостопанска академия. Организирана е от ИПАЗР в сътрудничество с Българското почвоведско дружество и Научно-техническия съюз на специалистите от земеделието.

Научният форум е първият след сливането на институтите, на който се представят резултати от текущи и завършващи научни изследвания и по трите основни направления: почвознание, механизация и хидромелиорации, растителна защита. На него освен изявени учени, възможност за самостоятелна изява получават млади научни кадри, които търсят своето място във веригата „идея-фундаментални изследвания-внедряване в практиката“. През двата дни на форума (10 и 11 октомври 2019 г.) представят разработки по обявената тематика и представители на сродни научни организации и висши учебни заведения от страната и чужбина. Идеята на организаторите е провеждането на научната сесия да стане ежегодно.

Цялата информация, касаеща научната сесия, е на разположение на сайта на института: http://www.issapp.org

По материали на ИПАЗР „Никола Пушкаров”