School

Модернизират още 18 училища по ПРСР 2014-2020


Одобрени са последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. В рамките на процедурата чрез ИСУН са подадени общо 41 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия за близо 34,5 млн. лв. За тях е извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената финансова подкрепа е надвишавала бюджета, определен в условията за кандидатстване.

През юли бюджетът по подмярка 7.2 за модернизиране на училищата е увеличена с близо 14 млн. лв. Тези средства са достатъчни за да покрият всички подадени проектни предложения.

На сайта на ДФЗ е публикуван списък на проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка по процедурата – № BG06RDNP001-7.002 – Училище

Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.