ОСП след 2020

Министерството на земеделието, храните и горите се подготвя за председателството през 2018 г.


 

До първи януари 2018 година министерството на земеделието изцяло трябва да подготви до­кументацията, реда и процедурите за водене на 53-те заседания на комисиите по земеделие и останалите събития в сектора, които ще се проведат в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Тематични заседания и неформални срещи ще има в Брюксел, в България и други европейски градове.

Първото заседание на Съвета по селско сто­панство и рибарство ще се проведе на 29 януари 2018 г. Датите за следващите срещи през фев­руари и март са съот­ветно на 19 февруари и на 19 март. На 16 април е насрочено следващото редовно заседание на Съвета по селскостопанство и рибарство. Майското издание ще се проведе на 14-и, а през юни ще се състоят три нефор­мални заседания, насро­чени да се проведат от 3 до 5 юни включително, последното редовно за­седание ще се проведе на 18 и 19 юни в Люксем­бург.

Освен тях ще има десетки срещи, които ще бъдат председателствани от българския министър на земеделието Румен Порожанов. За подготовката за всички официални и неофициални събития отговаря родната администрация, очаква се помо­щ и от служителите в Брюк­сел.

По разпореждане на министър Румен По­рожанов в почти всички отдели на министерството са определени служите­ли, които изцяло да по­емат бъдещата органи­зация, като за целта са привлечени най-способ­ните от екипа.

Спо­ред фермерите цялата тази подготовка ще стане за сметка на въ­трешния план за дей­ност на ведомството и ще рефлектира върху забавяне на реформи­те. Секторът жизнено се нуждае от конкретни мерки в областта на напояването, борбата с градушките и с поземлената реформа. Изоставане има и в наредби­те за прилагане на про­грамата за развитие на селските райони, къ­дето, както се видя от последния мониторингов комитет, има критично изоставане в обработ­ката на проектите и изплащането на субси­диите.