Фиг. 1

Механизирана резитба в лозята


Резитбата на лозите и обработването на отрязаните клони са едни от най-трудоемките процеси в лозарството. Разходът на труд е над 20% от общо вложения труд през годината.

 Машини за резитба на зряло

Машинната резитба на зряло е контурна и има за цел да отстрани основната маса от лозови пръчки. Тя се извършва с дисково-сегментни режещи апарати, монтирани фронтално или странично на трактора, с възможност за регулировки по височина и ширина и механично отклонение при коловете и стъблата. Има варианти и с упорно-палцеви режещи апарати – ножови греди с трапецовидни ножчета и контра-ножчета, закрепени на неподвижни палци.

Сезонната производителност на един работник-резач в зависимост от формировката, резитбата и сорта е 60-70 дка. С прилагането на предварителната механизирана резитба, тази производителност може да се повиши с 20-35% поради облекчените условия на работа. Най-качествени отрези при машинното рязане се постигат при ротационни апарати с противорежещи елементи, като те най-добре заобикалят и подпорните колове. Апаратите с възвратно-постъпателно движение на ножовете се прилагат ефективно при безколови формировки и формировки тип “Омбрела” с носещи телове.

Фиг. 1

Фиг. 1. Машина с дисково-сегментен апарат за рязане

Селективната резитба на зряло се извършва основно с пневматични ножици. За тяхното задвижване са необходими индивидуални или групови резитбени агрегати.

Пневматичните ножици са предназначени за клони с диаметър до 25 мм, броят на циклите е до 100 бр./мин., налягането е до 10 атм., масата им е около 650 гр.

Фиг. 2

Фиг. 2. Пневматични ножици и агрегат за сгъстен въздух

Фирмата Pellenc предлага за селективна резитба електрически ножици, задвижвани от акумулатор, закрепен за тялото на работника със специален колан. Те са подходящи за малки площи за самостоятелна работа, тъй като са по-мобилни. С тях могат да се режат пръчки с диаметър до 3 см, като се регулира силата на срязване. Като недостатък може да се посочи ограничения капацитет на акумулатора. При едно зареждане се осигурява работа от 1 час, което налага необходимостта от сменени акумулатори.

Фиг. 3  Фиг. 3 (1)

Фиг. 3. Електрическа ножица и елементи към нея (акумулатор, пояс, зарядно устройство и др.)

За облекчаване на труда и повишаване на неговата производителност при връзване на плодните пръчки и летораслите се използват различни по конструкция и консумативи ръчни механични връзвачки. Модернизиран вариант на връзвачка с електрозадвижване от акумулатор предлага фирма Pellenc. Тя притежава унифицирани елементи с електрическите ножици на същата фирма и има възможности за регулиране параметрите на връзването. Връзките, с които работи инструмента са най-различни – метални, синтетични, на хартиена основа и др.

В съответствие с възприетата технология лозовите пръчки от зрялата резитба се изнасят с оглед оползотворяване или се надробяват и инкорпорират в почвата в междуредията.

По-широко приложение намира раздробяването на пръчките, на леторастите и листата от зелената резитба, с което се осъществява т.нар. зелено торене. За тази цел се използват различни конструкции на раздробители. С тях могат да се раздробят пръчки с диаметър до 3 см. По-мощните имат универсално предназначение. Те могат да се използват в овощарството и растениевъдството за раздробяване на клони, царевични и слънчогледови стъбла и други. Работните им органи обикновено са хоризонтални барабанни апарати с профилни ножове, чукови и други. В някои случаи се използват и почвени фрези с хоризонтален ротор съоръжени с профилни ножове.

У нас се произвеждат различни конструкции на раздробители, като някои от тях могат да се използват в лозарството.

Машини за оформяне на короната на лозите през вегетацията

  1. Машини за повдигане на леторастите и връзване

Повдигането, насочването и закрепването на летораслите се извършва механизирано, чрез специализирани приспособления монтирани фронтално или странично към трактора.

Повдигането и насочването се извършва с дискови или шнекови работни органи, а закрепването на летораслите в изправено положение се осъществява с помощта на синтетични нишки от двете страни на реда, като се връзват през известно разстояние чрез връзвателния апарат на приспособлението или чрез електрическите уреди за връзване, с които работят спомагателните работници след машината.

Фиг. 4

Фиг. 4.  Машина за повдигане на леторастите и връзване и ефект от нейната работа

  1. Машини за рязане на зелено

Зелената резитба на лозята се извършва с машини за контурна резитба, които са с два типа режещи апарати. Първият тип е с палцева ножова греда, а вторият с ротационни работни органи. Двата типа могат да се настройват за едностранна, двустранна и П-образна резитба. Машините са хидрофицирани и се навесват фронтално на трактора.

Фиг. 5

Фиг. 5.  Машина за контурна резитба на зелено и принцип на действие

По-широко приложение намират машините от ротационен тип. Те имат стабилна конструкция от неръждаема  стомана. Формата на ротационните ножове има всмукващ ефект, благодарение на което се изрязват и най-малките леторасли и листа. Машините могат да се регулират да работят с минимална височина на резитба от 35 см и имат възможност за регулировки като по ширина и височина, така също и за промяна на разположение и ъгъл на наклона на вертикалните и хоризонталните ножови греди.

За отстраняване на летораслите по лозовите стъбла и унищожаване на плевели във вътрередовото пространство се използват ротационни четки със синтетични нишки. Те не повреждат лозите, а осигуряват качествено почистване от филизи и плевели.

  1. Машини за обезлистяване

С оглед ускоряване и скъсяване на периода на узряване на гроздето и по-интензивно оцветяване на червените сортове, както и за повишаване съдържанието на захари, се извършва обезлистяване на част от листната маса в зоната на гроздовете.  Това става с листоотделител, състоящ се от два хидрозадвижвани високооборотни осеви вентилатора с регулируема защитна система, която не позволява повреждане на гроздето. Работната ширина и работната площ на листоотделителя могат да се регулират.

Фиг. 5 Фиг. 6

Фиг. 6. Машина за обезлистяване в зоната на гроздовете

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов,

Аграрен университет