NAZ_sn 1

Международно признание за Националната ассоциация на зърнопроизводителите


Представители на Унгарската земеделска камара (NAK), на Земеделската камара на Чешката република (AKČR), на Националния съвет на полските земеделски камари (KRIR), на Словашката камара по земеделието и храните (SPPK), на Земеделската камара на Република Литва (ZUR), на Хърватската земеделска камара и на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България (НАЗ) се срещнахме на 67-мата среща на Вишеградската четворка на 18 и 19 октомври 2017 г. в Будапеща, Унгария. На срещата подписахме обща декларация относно бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. Делегацията на НАЗ се състоеше от председателя на НАЗ Светослав Русалов и  и.д. изпълнителен директор Ася Гочева.

С тази декларация се изменят част от текстовете на приетата от камарите в началото на годината позиция – декларация от Братислава от месец март, която Унгария не е подписала. В крайна сметка, след обширна дискусия, се реши да приемем промени, които да позволят НАЗ и унгарската камара също да подкрепят документа.

С най-съществено значение са изменените текстове, които касаят праговете на националното съфинансиране и прилагането на намаления и таван на директните плащания. В новия документ е записано, че при определянето на граници на националното финансиране и съфинансиране на ОСП следва да бъдат предвидени изключения за районите с географски и климатични ограничения, при които поддържането на земеделие е възможно, благодарение именно на националното подпомагане. Тук се визират райони в северноевропейските държави, в които упражняването на земеделска дейност е затруднено, вследствие на специфичните климатични условия там, и поради това земеделието е силно зависимо от националното подпомагане. Другият важен момент, по който бе постигнат консенсус, е че прилагането на намаления и таван на директните плащания следва да бъде решение на отделните държави-членки.

Обединение има и около идеите за справедливи и равни условия на конкуренция за земеделските производители във всички държави-членки на ЕС, поддържането на силен бюджет и опростяването на ОСП.

Идентични са и изразените мнения по отношение на управлението на риска, гарантирането на доходите на земеделските производители и поддържането на селскостопанско производство в селските райони на Съюза.

Изменената декларация е предоставена на европейския комисар, отговарящ за земеделието –  Фил Хоуган.

По време на срещата бяха разисквани също въпроси, свързани с пазарите на земеделска продукция, реколтите в отделните страни, инициативата за устойчиво земеделие “BioEast” и употребата на продукти за растителна защита, съдържащи определени активни вещества.

Проявеният интерес към установяване на контакти и сътрудничество е особена чест за НАЗ. Гордеем се, че имахме възможността да се включим в тези дебати и да обединим позиции по следващата земеделска политика на ЕС в обща декларация. Откакто е създадена Асоциацията, това е първият международен документ, в чието разискване участваме и при това, на ниво земеделски камари.

Ася Гочева, и. д. изп. директор на НАЗ