полски култури

Международна конференция за полски култури


В настоящите условия за развитие на земеделието селекцията и агротехниката на български сортове полски култури и отглеждането на различни породи преживни животни представляват определящ фактор за решаване на актуалните проблеми на селското стопанство. Нещо повече – те следва да се разглеждат като част от националната стратегия за развитието на българското земеделие и като гаранция за националната сигурност на страната ни. За постигане на целите на съвременното земеделие все повече се налага задълбочаване на връзката и взаимодействието между земеделската наука и селскостопанското производство. От първостепенно значение е и обменът на информация между учени на национално и международно ниво, споделянето и популяризирането на вече реализирани постижения и нови идеи, целящи издигането на земеделската наука на ново ниво, съответстващо на изискванията и предизвикателствата на новото време.

С такава цел на 26 и 27 септември 2018 г. в КК „Албена“ ще се проведе инициираната от Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – залог за сигурност в земеделието“. Тематичните направления са обособени в разделите „Растениевъдство” (Селекционни-генетични изследвания и интегрирана растителна защита при полски и други култури и Агротехнически изследвания при полски и други култури) и ”Животновъдство” (Селекционно-генетични изследвания при преживни животни).

Чрез това провеждане и публикуването на научните материали в сп. “Field Crops Studies” целим да очертаем перспективите в развитието на съвременната растениевъдна и животновъдна селекция и да популяризираме прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които са предпоставка за развитието на конкурентно земеделие.

По материали на ДЗИ, Генерал Тошево