Фиг.1

Компостиране на растителни остатъци на полето


В Република България за нуждите на биологичното, почвозащитното и конвенционалното земеделие са създадени метод и универсална машина за компостиране на растителни остатъци от земеделските култури на полето. В настоящата разработка е направено съдържателно описание на универсалната машина и са посочени различните възможни технологични схеми на нейната работа при компостиране в полски условия.
Важна задача на съвременното земеделие и особено на биологичното такова е запазването и повишаването на съдържанието на органичното вещество в почвата. Това може да се постигне чрез внасянето на зрял компост, който от икономически съображения да се получава непосредствено на полето със специален метод. Методът е създаден и патентован от колектив на Русенски университет „Ангел Кънчев”, съвместно с Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, гр. София. Чрез него се цели с минимални разходи, при приложение на класическата земеделска техника и технологии, да се получи ускорено микробиологично разграждане до голяма степен на растителните остатъци на повърхността на почвата до хумусоподобен вид, след което да бъдат инкорпорирани в нея за поддържане и подобряване плодородието й най-вече за целите на биологичното земеделие.
Методът за компостиране на растителни остатъци непосредствено на полето се съчетава и започва да се прилага още с прибирането на предходната култура, като най-целесъобразно тя да е зърнено-житна. Основното техническо средство за осъществяване на метода в земеделската практика е универсалната машина за компостиране на растителни остатъци. Тя е проектирана, създадена и патентована от същия колектив, автор и на метода за компостиране в полски условия (Патент за изобретение №66579/05.06.2017г.) С нея в Република България са проведени изследвания при типичните почвени, теренни и стопански условия на страната, като са използвани растителни остатъци от различни земеделски култури.
Целта е да се направи съдържателно описание на универсалната машина за компостиране и да се посочат различните възможни технологични схеми за компостиране на растителни остатъци на полето с нея.
Технологичните изследвания на машината са проведени при лабораторни и лабораторно – полски условия, в Русенски университет „Ангел Кънчев” и в землищата на гр. Мартен и с.Тръстеник, област Русенска, при използване на растителни остатъци от зърнено-житни култури (пшеница, пролетен ечемик и царевица).
Изследваната универсална машина за компостиране (фиг.1.) се състои от рама в две части, разположени една след друга и свързани помежду си неподвижно. Първата част на рамата е във вид на направляващ улей и в предната й страна е разположен подбиращо-нарязващ ротор. Задната й страна е свързана неподвижно с предната страна на втората част на рамата, която в задната си част е закрепена към триточково предно навесно устройство на трактор. От двете страни на втората част на рамата, регулируемо по височина, са закрепени упорни колела. В предната й страна са разположени един под друг събирателни шнекове, като напречно зад тях е разположен вентилатор. На изхода на вентилатора е монтиран направляващ, регулируем улей, а на ротора шарнирно са закрепени надробяващи ножове с контраножове от вътрешната страна на кожуха. На подбиращо-нарязващия ротор също шарнирно са поставени ножове. Събирателните шнекове са с витки назъбени по периферията. Задвижването на работните органи на универсалната машина за компостиране се осъществява от трактор чрез съответни механизми.

Фиг     Фиг.1

Фиг.1. Универсална машина за компостиране:
1-първа част на рамата; 2-подбиращо нарязващ ротор; 3-втора част на рамата; 4-трактор; 5-опорни колела; 6 и 7-събирателни шнекове; 8-вентилатор; 9-регулируем улей; 10-ротор; 11-ножове; 12-кожух; 13-контраножове.

Предимствата на универсалната машина за компостиране са: Универсалност и с широка приложимост; Подбира и нарязва и надробява растения и растителни остатъци на мястото на добиването им; Прилага се и за компостиране на специално изградени площадки; Прилага се за товарене на компост в транспортно или друго средство; Съкращават се редица спомагателни операции при компостиране; Разпръсква готовия компост по повърхноста на почвата. Конструкцията е опростена и е с малка енергоемкост – не изисква обкрачване на стифа, агрегатира се с трактор и няма специална ходова система. Има малък брой несложни работни органи и не е материалоемко, налична е възможност за съчетаване на технологичните операции компостиране и вертикално мулчиране.
Универсалността и широката приложимост на изследваната машина се заключава в нейната многофункционалност в технологично отношение. Тя може да изпълнява следните технологични операции: Събиране на растения и растителни остатъци в наситнено състояние и оформяне на стиф; Размесване на компост от стиф; Разхвърляне на зрял компост от стиф; Захранване на устройството за вертикално мулчиране; Товарене на компост от стиф в транспортно средство.

Въз основа изследванията се разработиха технологични схеми.

Чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев,

проф. д-р инж. Пламен Кангалов,

доц. д-р инж. Калоян Стоянов,

доц. д-р инж. Димитрия Илиева, Русенски университет „Ангел Кънчев”

проф. д.т.н инж. Петър Димитров Димитров, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София