Фиг.6

Компостиране на растителни остатъци на полето


(Продължение)

Въз основа на изследванията се разработиха технологични схеми.

Първа технологична схема – универсалната машина се използва за събиране на растителни остатъци в наситнено състояние и за оформянето на стиф. При тази схема машината работи като първата и втората ѝ част на рамата са свързани помежду си неподвижно, при плаващо положение на навесното устройство на трактора (фиг.2).

Фиг. 2

Фиг.2. Универсалната машина за компостиране на растителни остатъци работеща по първа технологична схема

При постъпателното движение, машината чрез опорните си колела копира терена. Подбиращо-нарязващият апарат поема и нарязва безупорно на едро растенията и растителните остатъци от различни земеделски култури и плевели и по улея на първата част от рамата ги подава върху събирателните шнекове. Те събират материала и го насочват към вентилатора, където под действието на надробяващите ножове и контраножове става допълнително наситняване на нарязаната растителна маса до оптимални за компостирането размери. Така приготвеният материал се ускорява от ротора и заедно с въздушната струя се ориентира от направляващия, регулируем улей надолу и встрани, на определено разстояние от трактора, като се натрупва във вид на стиф върху освободената от растения площ. Напречното сечение на стифа може да се увеличи, като прибирането на растителните остатъци стане чрез обхождането му и съответно насочване на струята върху него.

Втора технологична схема – универсалната машина се използва за размесване на компост от стиф с цел неговото аериране. При тази схема първата част от рамата на машината (подбиращо-нарязващ апарат) се разединява от втората част и се използва само тази втора част (фиг.3), при плаващо положение  на навесното устройство на трактора.

Фиг. 3

Фиг.3. Универсална машина за компостиране на растителни остатъци – втора технологична схема

При постъпателното си движение машината, чрез опорните си колела копира терена. Събирателните шнекове, чрез назъбените си части по периферията на витките им, разрушават цялостта на стифа, придвижват компоста към вентилатора и по-нататък процесът протича по аналогичен на първата схема начин. Чрез подходящо насочване на струята от вентилатора, стифовете могат да се сдвояват.

Трета технологична схема – универсалната машина се използва за разхвърляне на зрял компост върху повърхността на почвата. В този случай машината работи, както при размесване на компоста с тази разлика, че направляващия регулируем улей се насочва напречно на стифа под ъгъл, съответстващ на желаната ширина на обхващаната ивица на покритие, предопределена от разстоянията между стифовете.

По подобен начин се извършва и товарене на транспортно средство с компост от стиф.

Четвърта технологична схема – универсалната машина се използва за захранване с материал на машината за вертикално мулчиране (фиг.4).

Фиг 4

Фиг.4. Общ вид на преустроен прорезвач ходообразувател ЩН-2-140 с бункер за мулч

Тук технологичната операция се осъществява, както с прясно нарязани растения и растителни остатъци, така и с компост с различна зрялост. В първия случай се работи при свързани първа и втора части на рамата, а във втория, при отстранена от втората част, първа част от рамата (подбиращо-нарязващ апарат). В случай на едновременно използване на двете машини, машината за вертикално мулчиране може да се агрегатира отзад на същия трактор, с който се извършва компостирането (фиг.5) или да се агрегатира с друг трактор, движещ се паралелно (фиг.6). И в двата случая направляващият, регулируем улей на машината за компостиране се ориентира за зареждане бункера на машината за вертикално мулчиране.

Фиг 5

Фиг.5. Универсалната машина за компостиране на растителни остатъци агрегатирана съвместно с машина за вертикално мулчиране

Фиг.6

Фиг.6. Компостиране с вертикално мулчиране осъществявани с два паралелно движещи се машинно-тракторни агрегата

 

В заключение могат да се направят следните изводи:

Създадената и патентована в Република България универсална машина за компостиране на растителни остатъци на полето има добри технически и технологични показатели при четири технологични схеми на работа и е надеждно техническо средство в агротехническо отношение за осъществяване на почвозащитните методи компостиране и вертикално мулчиране в условията на  страната.

Разработените четири технологични решения за компостиране на растителни остатъци в полски условия с използване на универсалната машина за компостиране са подходящи за нуждите на биологичното, почвозащитното и конвенционалното земеделие на България.

Проф. д.т.н инж. Петър Димитров Димитров, ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София

Чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев

Проф. д-р инж. Пламен Кангалов

Доц. д-р инж. Калоян Стоянов

Доц. д-р инж. Димитрия Илиева

Русенски университет „Ангел Кънчев”