Sn.Bozhkov IPAZR

Кой кой е в земеделската наука – проф. Снежан Бошков


Професор Снежан Божков е роден през 1962 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва със златна значка за отличен успех през 1981 г. в техникума по механизация на селското стопанство в родния си град. Приет е за студент във ВТУ “Ангел Кънчев” – гр. Русе и обучението си започва през 1983 г. След първата учебна година продължава образованието си в Московския институт за инженери в селскостопанското производство “В. П. Горячкин”. Завършва висшето си образование през 1988 г. с отлична диплома. През периода ноември 1989 г. – април 1993 г. е редовен докторант в МИИСП “В. П. Горячкин” (Русия). На 1 септември 1993 г. постъпва на работа в НИМЕСС – София, където работи в секция “Енергетика, транспорт и машиноизползване в земеделието”. Кариерното му израстване започва от длъжността „конструктор“, преминава през различни научни степени, а през февруари 2018 г. е избран в ИПАЗР „Никола Пушкаров” на академичната длъжност „професор“.

Проф. д-р инж. Снежан Божков е член на управителния съвет на Българската асоциация по механизация на земеделието, национален експерт е към НТС по машиностроене и експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС на РБ, участва в комисии, изготвя становища по проектозакони, по изменението на наредби на МЗХГ в областта на земеделската техника, по внедряването на стандарти в рамките на техническата комисия ТК 23 към Българския институт по стандартизация и др. Член е на научни съвети, председател на Общото събрание на учените в ИПАЗР „Никола Пушкаров“, а в момента е научен секретар. Награждаван е с индивидуални и колективни награди за научни постижения в областта на земеделието.

Основната му научна дейност е насочена към повишаване на ефективността на мобилната енергетика в земеделието. Участва в научен колектив, подготвящ изследване върху конвертация на дизелов ДВГ за работа по газо-дизелов цикъл и разработва изпарителя. Работи по създаването и изпитването на опитен образец на газо-дизеловата модификация на трактор Т-25А. Докторската му дисертация е посветена на изследването на модулно енерготехнологично средство (МЕС) и е концентрирана в оценката на теглително-сцепните свойства на МЕС-150. Идеята е продължена в родни условия с разработването в рамките на договор към фонд „Млади учени” на модулно енерготехнологично средство за малките и средните фермерски стопанства в България. Следващото предизвикателство е свързано с разработваната в НИМЕСС – София фамилия трактори за механизиране на процесите в  малките стопанства. Под негово ръководство и в тясно сътрудничество с инж. Кирил Кабадийски и доц. д-р инж. Емануел Бадриков е създадена транспортната модификация ТК-215Т, на която товарната платформа е монтирана върху енергетичното средство. При модернизиране на българските колесни трактори със средна мощност от фамилията „Болгар” – разработват диапазонна предавателна кутия, преден задвижващ мост, система за смесено регулиране положението на агрегатираната към тракторите работна машина. Проф. Божков разработва универсална триточкова стойка за работни български земеделски машини, която да им позволи  агрегатиране към трактори, съоръжени с навесни устройства по БДС и по ISO. В момента научната му дейност е свързана с механизиране прибирането на цвета. Реализирани са два варианта на работната машина – с ръчно и с пневматично откъсване на розовия цвят. Регистрира в Патентното ведомство на РБ „Машина за механизиране прибирането на маслодайна роза“; получава Златен плакет и Диплом от Съюза на изобретателите в България; Златен медал и Диплом за принос в механизацията в земеделието от НТС по машиностроене; Плакет и Диплом от отличието „Принос в механизацията на земеделието”. Проф. Божков продължава изследванията в посока разширяване приложимостта на машината за рози в практиката. Отчитайки факта, че в малките и средно големите стопанства голяма част от технологичните операции се извършват ръчно или с нископроизводителни технически средства, оглавява научен колектив за търсене на решение на съществуващите проблеми. Работи се върху многофункционална работна машина за реализиране на растителнозащитни мероприятия, внасяне на растежни стимулатори, резитба, бране на розов цвят, транспортни и други дейности.

ЗТ