д-р Иван Белоев

Когато младостта и амбицията вървят ръка за ръка


Интервю с д-р Иван Белоев, РУ „Ангел Кънчев”

 – Д-р Белоев, представете се на нашите читатели.

 – Роден съм през 1990 година в гр. Русе. Избрах да уча в Русенския университет в специалност „Технология и управление на транспорта”, защото от малък имам интерес към автомобилите. След това продължих в същата специалност магистърската си степен. Като студент участвах в студентски научни сесии с доклади и се включих в няколко проекта по фонд „Научни изследвания”. Това ме насочи и към научната кариера и още по време на следването си започнах работа по своята дисертация, която е в областта на енергийната ефективност и екологията. Темата на дисертацията ми е „Разработване и изследване и на модулна система за комбинирано енергоосигуряване и мониторинг на вредните емисии на автомобилния транспорт“, която успешно защитих през 2015 година и придобих образователната и научна степен „доктор”. От 2014 година работя като асистент, а от 2016 като главен асистент в катедра „Транспорт” на Русенския университет.

Наред с учебните дисциплини, които преподавам, работя в международни, национални и университетски проекти. Някои от тях приключиха, но в момента участвам активно по 2 международни, един национален и един университетски проект по фонд „Научни изследвания”. Работата по проекти ми дава възможност заедно с колегите да търсим нови технически и конструктивни решения. Така възникна и идеята за разработване на електромобил задвижван с водородна клетка. Създадохме екип, на който съм ръководител, и в момента в отбора HydRU имаме над 40 участници – студенти, докторанти и преподаватели от различни професионални направления и специалности: технология и управление на транспорта, транспортна техника и технологии, промишлен дизайн, телекомуникации, електроника, материалознание и технологии на машиностроенето, машинни елементи, теория на механизмите и машините и др. Така се дава възможност на студентите да работят и да повишават практическата си подготовка, да дават нови идеи и решения и сами да участват в тяхното реализиране. Това е и възможност за контакти с фирми и за формиране на умения за работа в екип.

– На 10 ноември получихте наградата за Млад учен на Министерството на науката, научните изследвания и икономиката на Австрия.

– За мен е чест, че съм тазгодишният носител от България на наградата „Млад учен“ на австрийското Министерство на науката, научните изследвания и икономиката и на Института за Дунавския регион и централна Европа. Наградата получих на церемония в Загребския университет, който тази година домакинства Дунавската конференция на ректорите и ми бе връчена от д-р Ерхард Бусек, който е доктор хонорис кауза на Русенския университет, бил е министър на образованието и вицеканцлер на Австрия. Церемонията бе част от програмата на годишното заседание на Конференцията на ректорите на университетите от Дунавските страни. Присъстваха също и представители на австрийското правителство.

Критериите, по които бяха оценявани кандидатите са: да са защитили докторската си степен преди по-малко от 5 години; да имат научни постижения и иновативен подход към академичната работа; научните им трудове да са обвързани с проблемите на Дунавския регион и др. Важно е също участието в международни мрежи, работата по проекти. Необходимо бе да представим информация по гореизброените критерии, както и всички публикации и да докажем опит в преподаването. Представих материалите си: над 40 публикации, докторската ми дисертация, работата по проекти, работата със студентите и докторантите и др.

Радвам се, че бях удостоен с тази награда, приех я с голямо вълнение. Това ме задължава много и ме мотивира още повече за работа, зарежда ме с много енергия.

Доника Асенова