Kostadinov

Какви са актуалните предизвикателства пред зърнопроизводството?


Интервю с Костадин Костадинов, председател на НАЗ

– Г-н Костадинов, кои са най-актуалните предизвикателства, постижения и проблеми, свързани с дейността на НАЗ?

– Предизвикателствата пред нашия бранш, а и пред целия земеделски сектор не стихват – към текущите се добавят нови, като някои успяваме да преодолеем, а други продължават да стоят на дневен ред за НАЗ. Актуален въпрос, например, е новоприетият Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (от 22 май 2018 г.). В хода на процедурата по обсъждане НАЗ предупреди за негативния ефект от прилагането на някои от разпоредбите. В крайна сметка тези промени бяха приети от Народното събрание и провокираха основателно недоволството на земеделския сектор, поради невъзможността да бъдат изпълнени при спецификата на поземлените отношения в страната. Във фокуса на текущата ни дейност попада и Законопроектът за администриране на икономическите дейности, свързани с нефтени продукти. Макар че постигнахме договорености с министър-председателя и с вносителите, продължаваме отблизо да следим законотворческия процес и конкретните редакции, които се разработват.

На европейско ниво се очертават сложни преговори по ОСП за периода 2021-2027 г. Както проектобюджетът, така и законодателните предложения, поставят предизвикателства за нашето земеделие. Предстои ни много усилена работа в следващите две години, за да успеем да защитим стопанствата и производството си.

– Как оценявате състоянието на българското зърнопроизводство?

– При площите, заети от зърнено-житни култури, не може да се каже, че има повишение. По-скоро в последните няколко години се наблюдава намаление в дела на площите със зърнено-житни за сметка на маслодайните и на протеиновите култури. Слаб и незадоволителен е темпът на обновление на машинно-тракторния парк. Земеделските производители по-рядко прибягват до закупуване на нова техника, с оглед ограничените възможности за инвестиции с изцяло собствени средства. В настоящия програмен период стопанствата от сектор «Зърнопроизводство» са изолирани от достъпа до финансиране по инвестиционните мерки на ПРСР, което забавя процеса на модернизация. А предвид високата натовареност и бързата амортизация на техниката, подмяната на машините е наложителна.

– Обединяват ли се членовете на НАЗ при закупуване на семена и продажба на продукцията?

– Сред членовете на НАЗ могат да бъдат изброени такива добри примери, но за съжаление, този тип обединения все още не са особено популярни у нас. Проектотекстовете по мярка 9 от ПРСР 2014-2020, която се очаква да стартира тази година, не дават шансове за производителите от сектора да спечелят проекти, отново поради приоритизиране на други браншове. Безспорно подобни обединения биха спомогнали за оптимизирането на разходите и като цяло за договарянето на по-изгодни условия, както за вложените в производството ресурси, така и за реализацията на продукцията.

– В зърнопроизводството има ли добре подготвени кадри? Има ли нужда от специалисти – агрономи, инженери и др.?

– Недостигът на кадри в нашия сектор, в частност – на агрономи и механизатори, е осезаем. Причината е в обезлюдяването на селските райони и демографския проблем. Трудно се намират квалифицирани специалисти, дори за атрактивните възнаграждения, които се предлагат. Управлението и поддръжката на съвременната селскостопанска техника изисква съответните компетенции за правилно боравене с компютъризирания контрол на извършваните операции.

Освен НАЗ и регионалните й структури, също и самите работодатели провеждат различни инициативи за привличане на професионалисти, както и за насърчаване на подготовката и обучението им. В сътрудничество с образователни институции се осъществяват практически занятия и стажове в стопанства, оказва се финансова и материална подкрепа на обучаващите организации, подпомагат се стипендиантски програми.

– Предстои петото юбилейно издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието. НАЗ и нейните членове ще го подкрепят ли?

– НАЗ винаги е бил съгласен с твърдението, че без машини не може да има съвременно земеделие. Нашите членове редовно участват в Отличието „Принос в механизацията на земеделието“. Това събитие е важно за сектора и ще го подкрепим.

Доника Асенова