LTU_snimka

Иновативни технологични и технически решения в дърводобива


Товаренето е една от заключителните операции при различните видове дърводобивни системи. У нас за товарене на сортименти  най-често се използват мобилни хидравлични стрелови кранове или самонатоварващи се автомобили. За товарене на сортименти от временни складове и едроразмерни материали, подходящи за използване са фронталните челюстни товарачи, които имат по-големи производителност, товароподемност, маневреност и са по-устойчиви при работа на складове с напречни и надлъжни наклони. В последно време започна внедряване на телескопични челюстни товарачи, които се отличават с по-голяма устойчивост и маневреност.

За извършване на товароразтоварни дейности на временни горски складове в Учебното-опитно горско стопанство (УОГС) „Петрохан“ отскоро бе внедрен нов телескопичен челюстен товарач Bobkat TL 470. Той е предназначен основно за работа в земеделските ферми. Този вид машини са проектирани да работят в тесните пространства в зърнобазите и животновъдните ферми, но могат да се използват и в дърводобива във временните горски складове. Габаритите на задната част на товарача не излизат зад тези на гумите – реалният габарит на машината при завой всъщност е този на гумата, което предполага по-голяма маневреност, видимост и безопасност при работа. Мостовете на телескопичния товарач имат 3 режима на завиване – паралелен, преден завиващ мост и два завиващи моста. Радиусът на завой се определя от колесната база на машината. При Bobcat тази база е проектирана така, че машината да има максимална товароподемност и в същото време да има минимален радиус на завой. Той е 3,7 м външен радиус за моделите с товароподемност 3,0 и 3,5 тона, доказано най-малкият на пазара.

В района на УОГС Петрохан, в отдел/подотдел 38а на временен склад „Дебели Рът“, бе проведено изследване на експлоатационните свойства на телескопичен челюстен товарач Bobkat TL 470.

LTU_snimka

Телескопичен товарач Bobcat TL 470 по време на работа

Дървесината, която се намира на временния склад е в две сортиментни категории:

I – Категория едра, сортимент: трупи за бичене, със среден диаметър над 30 см, дървесен вид „бук“;

II – Категория дърва сортимент: ОЗМ, дървесен вид „бук“.

В резултат от проведеното наблюдение на работата и хронометриране на операциите при товаренето са направени следните изводи: Направено е технологично изследване на телескопичен товарач Bobkat TL 470 в условията на УОГС „Петрохан“. От получените резултати се вижда, че товарачът е подходящ за работа на горски временни складове с неголеми размери. Товарачът може да работи с висока производителност при по-тежки теренни условия и наклони на временните складове. След хронометриране и измерване на материалите е определена фактическата часова  производителност – 26,84 m3/h.

Доц. д-р инж. Кирил Стефанов, Доц. д-р инж. Константин Маринов,

Катедра „Технологии и механизация в горското стопанство“

Лесотехнически университет