IMG_1

Изпълнителната агенция по горите призовава да бъдем внимателни при паленето на огън в гората


Паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание само на определените за целта места.

Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност, която би довела до възникване на пожари. При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно сигнализиране и осъществяване на връзка на телефон 112.

Паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища, които са обозначени с информационни табели “Място за палене на огън“.

От началото на тази година до момента на територията на страната са регистрирани 301 горски пожара, с обща площ от 21 000 дка, като 99% са низови пожари.

ИАГ напомня, че по време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, съгласно Закона за горите се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и на разстояние  100 метра от границите им.

В Закона за опазване на земеделските земи също е въведена изрична забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.

През пожароопасния сезон служители на Агенцията по горите, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, както и дирекциите на природни паркове извършват периодични проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност. Санкциите за нарушаване на противопожарните правила в горските територии, съгласно Закона за горите са в размер до 500 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически. В случай, че деянието се определи за престъпление, Наказателният кодекс предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в горите.