дърва за огрев

Извършени са доставки на над 95% от планираните за снабдяване на населението дърва за огрев за 2017 г. в Хисаря


Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев направи проверка в района на Хисаря, съобщиха от МЗХГ. Инспекцията е разпоредена от министър Румен Порожанов след сигнал от медии за невъзможност за регулярна доставка на дърва за огрев от общинския горски фонд за хората от няколко села.

„Единственият горски фонд, от който може да се добиват дърва за огрев в региона, е общински и това наложи мерки за пренасочване на дървесина от държавни гори, стопанисвани от Южноцентрално държавно предприятие. Бяха извършени доставки за две от най-нуждаещите се домакинства. Ще бъдат осигурени дърва по график от държавните горски стопанства и за останалите нуждаещи се хора, така че да се изпълнят поетите от община Хисаря ангажименти към населението там”, категоричен е Добрев.

В проверката участие взеха директорът на Южноцентрално предприятие инж. Ботьо Арабаджиев, директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) Хисар инж. Добрин Иванов, както и директорът на Регионална дирекция по горите (РДГ) Пловдив инж. Мирослав Димитров.

До края на месец ноември 6-те държавни предприятия имат изпълнение на планираните количества за добив за 2017 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби на над 95%. Над 1,2 млн. пространствени куб. м. дърва за огрев са предоставените количества от началото на годината до края на ноември за нуждите на 170 000 домакинства. Това количество е с 2% над цялото доставено количество дърва за огрев през 2016 година, когато са били 1,13 млн. простр. куб.м. Очакваният добив през тази година е завишен, като и в шестте предприятия са предприети мерки за успешното реализиране на планираните количества и доставката им в срок на домакинствата, в това число и от поразената от корояд дървесина.

Според отчетите снабдяването с дърва в страната върви ритмично, в единични стопанства има леко забавяне при доставките, поради затруднения с намирането на фирми за добив на дървесина. Продажните цени на дървата за огрев са различни в отделните държавни горски и ловни стопанства и са почти без изменение спрямо предходната година. Според данните на 6-те предприятия, при запазването на темповете на добив и благоприятни климатични условия, очакванията са до края на годината общото количество дърва за огрев, предоставени чрез директни продажби на физически лица да надхвърли миналогодишните количества с около 8-10%, или близо 100 хиляди пространствени куб. м.

Дървата за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори, като това количество ориентировъчно е в размер от около 30% от добива от държавните гори.

В месеците преди и в началото на отоплителния сезон нарастват бракониерските набези в горските територии, което респективно рефлектира и в нарасналия брой на извършените проверки в горите. „От май досега в резултат на разпоредения интензивен контрол в горските територии от настоящото ръководство на министерството, са извършени 240 хиляди проверки, а в последния месец достигнаха 60 хиляди. Служителите на Изпълнителната агенция по горите са издали 600 акта през ноември и са задържали над 500 куб.м. дърва за огрев. Други над 900 куб. м. са задържали горските стражари и мобилните екипи на държавните предприятия в същия период.

Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, продажба на незаконно добити дърва за огрев и проверки на физически лица, ловци и риболовци и МПС.