download

Зърнени и маслодайни култури


Моментно състояние в развитието на сектора в България

  • По текущи оценки на САРА, прибраната за 2020 г. реколта от пшеница ще е 5,2 млн.т., при среден добив за страната 4,3 т/ха. Експортните възможности за цялата пазарна година се изчисляват на 3,7 млн.т., като това ще бъде най-малкото изнесено количество пшеница от 2015 г. насам заради по-слабата реколта.
  • Обемите на производството на ечемик за 2020/21 г. се предвижда да възлязат на 500 хил.т, при среден добив от 4,3 т/ха. Общият износ за настоящата година се измерва да превиши 200 хил.т, което е с 16% по-малко от предходната година.
  • Предвижданията на САРА за царевицата са за добив около 6,85 т/ха и производство достигащо 3,8 млн.т., приблизително 3% под това от изминалата година. Износните обеми се изчисляват на над 2,3 млн.т., което е с около 4% надолу на годишна база.
  • Оценките за производство на слънчоглед през 2020/21 г. са те да бъде на равнища от 1,6 млн.т., което е с 19% по-малко, съпоставено с равнищата от последните 5 години. Износът на маслодаен слънчоглед се прогнозира на нива от 470 хил.т.
  • Реколтата от рапица търпи най-голям срив по предварителни данни на МЗХГ до 257 хил.т. САРА понижава очакванията за 2020 г. до 310 хил.т. Тези количества са с 22% по-малко отколкото през последните 5 години. Износът на рапично семе за 2020/21 г. се оценява на около 270 хил.т.
  • Очакванията на САРА са засетите площи с 5-те основни зърнени и маслодайни култури за следващата реколта, е те да бъдат около 2,65 млн.ха, малко по-малко от тези през последната. По-голяма част от това намаление ще бъде за сметка на есенниците.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

  • Независимо от добрите световни перспективи на производството на зърнени култури, цените вървят нагоре и са почти 20% по-високи от миналата година. Причината е, че разходите на производителите растат, а USD доларът е загубил за година около 8% от стойността си към еврото.
  • Русия и Украйна се опитват да не са източник на евтини зърнени и маслодайни суровини разбирайки тяхната ценообразуваща роля на пазарите. Неяснотите около последната реколта, международната търговия в условията на КОВИД-19 и преходните наличности също допринасят за ценовото покачване от последните месеци.
  • FOB цените от Украйна към края на м.септември са: хлебна пшеница – 230 US$/т, ечемик – 197 US$/т, фуражна пшеница – 225 US$/т. При царевицата FOB цената е 196 US$/т.
  • USDA коригира надолу прогнозата и за световния добив при пролетници – царевица (1,16 млрд.т. от 1,17 млр д.т месец по-рано) и слънчоглед (54 млн.т от 56 млн.т.), но увеличава оценките си за пшеницата до 770 млн.т, което все още не се усеща на пазарите.

По материали на CAPA, бюлетин №9 2020 г.