пшеница

Земеделие по региони: земеделието в област Добрич


Областните дирекции „Земеделие“ са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието, храните и горите. Те са юридически лица на бюджетна издръжка със седалище в съответните областни градове и са второстепенни разпоредители с бюджет към МЗХГ.Областните дирекции „Земеделие“ подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на държавната политика в тази област, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Нашата дирекцияотговаря за територията на област Добрич – една от водещите в аграрния сектор.С изменение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ), експертите от бившата Служба по зърно в Добрич и Контролно-техническата инспекция (КТИ) в града са преназначени като служители в ОД „Земеделие“ в Добрич от началото на 2016г. Тяхната дейност се добави към задълженията на дирекцията.

Основните трайни показатели с цифрово изражение за област Добрич са тези, че тя е разположена върху територия с площ от 4 719 кв. км, което представлява 4,24% от територията на Република България.Обработваемите земеделски земи са 344 558,3 хектара или 7,1% от използваната земеделска земя в България.

Към 01.08.2018г. в област Добрич има регистрирани 5437 бр. трактори, 928 бр. зърнокомбайни, 1301 бр. друга самоходна техника, 3674 бр. тракторни ремаркета и 14792 бр. машинен инвентар. Този обем на машинния парк изисква доста време и труд за извършването на техническите прегледи, които са регламентирани в ЗРКЗГТ. Спрямо данните от последните 3 години се наблюдава намаляване регистрацията на нови трактори за сметка на закупените употребявани. Тези тенденции са налице и при зърнокомбайните и другата земеделска техника и инвентар. Това вероятно се дължи на фактите, че земеделците вече са достатъчно обезпечени с техника.Към момента са извършени по график прегледите на техниката в областта, както и тези, осъществявани по време на жътвената кампания на есенниците. Предстоящи са прегледите по време на есенната кампания за прибиране на слънчогледа и царевицата.

Влошените, нетипични за летния сезон, атмосферни условия неминуемо ще окажат влияние върху добивите и качеството на селскостопанската продукция. На този етап нашата област се оказа от по-малко засегнатите от градушки и наводнения, но ненавременните обилни дъждове оказаха своето влияние. Спрямо миналогодишните показатели площите с пшеница в областта са се увеличили с около 9000 дка. и са 1 221971 дка. Добивите тази година са средно около 540 кг/дка и наистина са по-ниски сравнено с тези от 2017г. – 598 кг/дка. Като цяло и самият процес по прибиране закъснява през настоящата година. При ечемика неблагоприятното време не се отрази и добивите през тази година – 540 кг/дка са по-високи от миналогодишните – 466 кг/дка. Площите с ечемик тази година в областта бяха 18664 дка. При маслодайната рапица от 171260 дка средно добивът тази година бе 266 кг/дка при 295 кг/дка за миналата година. При лавандулата, която трайно навлезе като култура в областта – засетите площи са 39640 дка, добивите също се понижиха тази година – среден добив 524 кг/дка при 608 кг/дка през миналата година.По отношение на качеството на реколтата, то резултатите от извършваните проби се анализират в МЗХГ.

В област Добрич бяха открити четири огнища на птичи грип. Загубите на засегнатите птицеферми са големи. По данни на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич: В с. Стефаново във ферма за отглеждане на патици два пъти се възобновява това огнище. Първият път в края на 2017г. са унищожени 10883 бр. пекински патици и 19 200 бр. яйца, а вторият път през 2018г. – 36 000 еднодневни и 24 406 патици. В Генерал Тошево е засегната ферма за отглеждане на кокошки носачки. Унищожени са 144 000 кокошки и 1 110 000 бр.яйца. В Дончево е засегната ферма за отглеждане на кокошки-носачки. Унищожени са 360 000бр. кокошки и 3 330 000 бр. яйца.Четвъртото огнище е в домашен двор в с.Миладиновци – там са унищожени 50 бр. гълъби, пуйки и кокошки.Някои от фермите все още са под карантина. Взети са всички необходими мерки за неразпространение на болестта „птичи грип“.

По отношение на усложнената епизоотична обстановка в Румъния и опасността от прехвърляне на българска територия на болестта африканска чума по свинете, компетентните органи са предприели превантивни мерки за недопускане това да се случи.  Някои от тях са изграждане на телено заграждение по граничната полоса на сухоземната граница с Румъния, обеззаразяване на влизащите автомобили на гранично-пропускателните пунктове и недопускане пренасянето на месо и месни продукти за лична употреба. Предупредени са общинските кметове на пограничните общини да уведомят чрез кметове и кметски наместници, медии и други възможни начини, населението на пограничните села да предприемат мерки по опазването на личните си стопанства, като най-препоръчваната мярка е своевременно отглежданите животни да бъдат заклани и употребени за собствени нужди. Допълнително се вземат мерки за отстрел на диви свине, обходи и вземане на проби от открити мъртви диви животни. На територията на областта се намират и няколко големи свинекомплекса – в Дъбовик, Къпиново, Козлодуйци, Карапелит и Миладиновци. Областна дирекция по безопасност на храните в Добрич контролира предприемането на мерки за биосигурност в тези индустриални ферми.

Със заповед на областния управител №ОКД-11-02-3/25.07.2018г. е създаден Областен координационен щаб, който координира и организира изпълнението на мерките за предотвратяване разпространението, ограничаване и ликвидиране на болестите, определени със Заповед №РД 09-647/16.07.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите и на необходимите съпътстващи мерки за територията област Добрич.

Има още много да се желае за подобряване земеделското производство. Но нашата дирекция винаги е работила за подобряване осъществяването на дейностите на земеделските производители по отношение на администрирането, регистрациите и редица други дейности свързани с работата на тази структура. 

 инж. Десислава Иванова,

директор на ОД „Земеделие“, Добрич