Георги Йорданов

Животновъдството има перспектива


Георги Йорданов, изп. директор на ИАСРЖ, пред в. „Земеделска техника”

Природо-географските условия на България са база за развитие на добро животновъдство и производство на качествени месо и мляко. Животновъдството е един от най-традиционните и важни отрасли в икономиката на страната. През последните години темповете и начините му на развитие са определят от увеличаване броя на животните, качеството на селекционната работа и връзките на българските развъдни, браншови и търговски организации с европейските. В България вече има животни както от говедовъдния, така и от овцевъдния сектор, които са равностойни на най-добрите европейски породи. Освен това имаме и разнообразни породи, включително и такива за високопланинско животновъдство. Важна е ролята на развъдните асоциации в сектора, които вече 20 години развиват селекционния процес и помагат на членовете си да изберат най-добрите технологии и породи за дадения район. Изпълнителната агенция осъществява професионалния контрол върху развъдния процес, който те извършват. ИАСРЖ контролира развитието на отделните популации и породи животни. Друга наша задача е да се грижим за съхраняването и опазването на генетичния материал в страната. Имаме Национална генетична банка за съхранение на сперма от различни видове мъжки разплодници. Засега имаме от биволски и говежди бици, кочове и жребци. ДНК лабораторията, по швейцарски проект, е част от големия процес, който показва произхода на животните. Това е много важно за развитието на една успешна селекция.

Броят на животните под селекционен контрол нараства. Това е един от основните фактори за генетично усъвършенстване на породите, а така се гарантира по-висока продукция. За бързото развитие на животновъдството без съмнение влияние оказаха Програмата за развитие на селските райони и различните схеми за допълнително подпомагане на фермерите, които са финансов инструмент за развитието на сектора. Традициите в животновъдството са стабилни, като не по-малко важен е и пазарът. Много от българските производители се ориентираха към месопроизводство, защото имат проблеми с реализацията на мляко в Европа, която е задоволена откъм сурово мляко. Освен това при месодайното говедовъдство технологията на отглеждане и хранене е по-лесна и по-достъпна от тази при млечните породи. От няколко години в България се развива месодайното козевъдство с породата Боер. Продуктите от козите са едни от най-качествените и стават все по-търсени.

Липсата на квалифицирана работна ръка в животновъдството е един от най-сериозните проблеми. Има недостигат не само на изпълнители в производствения процес, но и на ръководители. Има нужда от специалисти по цялата верига – технолози, зооинженери, ветеринарни лекари, механизатори. От университетите излизат специалисти, но хората, които пряко са включени в производствения процес, не са достатъчно. Нужни са общите усилия на държавата, на неправителствените организации, на бизнеса и науката, за да се развие устойчив отрасъл и да се повиши конкурентноспособността му. Трябва да се внедрят ефективни промишлени технологии на отглеждане, които да се осъществят с високопроизводителни машини. Приветствам фирмите, които произвеждат и внасят механизация за животновъдството. Те са проводникът на новото в сектора. В съвременния свят не може без подходящи породи, механизирани технологии на отглеждане – машини за хранене на животните, доилни инсталации и др.

Важно събитие за отрасъла е четиринадесетото издание на Националното изложение по животновъдство, Сливен 2018. То ще се проведе от 27-ми до 29-ти април в гр.Сливен, до разклона за с. Мечкарево. На изложението ще бъдат показани най-добрите животни, които се отглеждат у нас и постиженията на генетиката и развъдната дейност. Ще могат да се видят различни породи говеда, биволи, овце, коне. Разнообразието при птиците и зайците ще бъде представено от земеделските институти и частни стопани. Традиционно ще бъдат представени и с демонстрационна програма българското овчарско куче и българско лудогорско гонче. По време на изложението се предвижда провеждане на търг за разплодни юници, коне, женски агнета и кочлета. Водещи световни, европейски и родни фирми, свързани с животновъдството, ще демонстрират своята дейност и продукти. За ценителите на екологично чисти, произведени в България продукти ще бъде организиран фермерски пазар, а също книжен пазар и детски кът с живи животни.

В рамките на изложението ще се проведе Международна научно-приложна конференция на тема: „Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит“. Ще вземат участие световни учени от водещи в областта на животновъдството държави. На нея ще се обсъдят състоянието и проблемите в животновъдния отрасъл и перспективите за неговото развитие.

Доц. д-р инж. Милка Бобева