ЕК одобри изменение на ПМДР за компенсации от последиците от войната срещу Украйна в рибарския сектор


България получи официално одобрение от Европейската комисия на изменението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), с включените в него четири компенсаторни мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна. Промяната бе разгледана и приета с кратка процедура за по-малко от месец.
С цел да бъде дадена възможност на операторите в сектор „Рибарство“ да се възползват, възможно най-бързо, от финансовия ресурс, Управляващият орган на Програмата стартира предварително приемите на заявления.
С одобреното изменение се позволява безвъзмездната финансова помощ, в размер на 13,19 млн. лв., да достигне до бенефициентите. Те могат да кандидатстват за компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, които са понесли, поради сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка.
Припомняме, че приемът на проектни предложения за временно преустановяване на риболовна дейност стартира в края на месец декември 2022 г. и ще приключи на 30 март 2023 г.
Приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.
Повече информация за реда и условията за кандидатстване по всички текущи приеми може да бъде намерена на интернет страницата на ПМДР 2014-2020 г. – https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, както и в ИСУН 2020.