Janko_ivanov_1

Държавна помощ за животновъдството


„Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”

Министерството на земеделието, храните и горите изготви проект на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Помощта бе нотифицирана пред Европейската комисия и през м. декември 2018 г. получи одобрение, с регистрационен индекс SA.52433. Чрез държавната помощ се предоставя възможност на малки и средни предприятия, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, сами да преработват и да реализират продукцията си.

Допустимите инвестиции по схемата за държавна помощ са за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти (включително закупуване на оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева без ДДС. За 2019 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв.

Приемът на документи за кандидатстване по помощта продължава до един месец, преди изтичане на срока за прилагане на схемата.

 

“Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“

Министерството на земеделието, храните и горите изготви проект на схема за държавна помощ “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“.

Помощта бе нотифицирана пред Европейската комисия и през м. април 2019 г. получи одобрение, с регистрационен индекс SA.54114. Тя има за цел да подпомогне малки и средни предприрятия, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, в процеса по добиване и съхранение на сурово мляко, особено в сезона на пашуване на животните с оглед подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Подпомагат се собственици/наематели на животновъдни ферми (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, вкл. организации и групи производители), за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиция в материални активи, свързани с първичното селскостопанско производство. Бюджетът е в размер 2 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 25 000 лева. За 2019 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв.

Доц. д-р Янко Иванов,

зам. министър на земеделието, храните и горите