ДФЗ изплати близо 431 000 лв. COVID компенсации по ПМДР 2014-2020


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати на девет бенефициера близо 431 000 лв. (430 851 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансовата подкрепа е насочена за преодоляване на икономическите последствия, недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19.
На шест рибопреработвателни дружества са преведени 362 361 лв. по Процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната финансова помощ по мярката дава възможност на микро, малките и средни предприятия да се справят с последствията от пандемията, да запазят работните места в сектора и да повишат своята конкурентоспособност.
Други трима бенефициери по ПМДР 2014-2020 получават общо 68 490 лв. Изплатените средства са по Процедура BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от ПМДР 2014-2020. Финансовата подкрепа е насочена към рибовъдните предприятия, които търпят икономически щети от наложените ограничения на пазара, настъпили вследствие на covid пандемията. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятията, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.