x2003785548.jpg.pagespeed.ic_.tBYUHldiRo

До 16-и май се приемат проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”


До 16-и май ще продължи приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, който стартира на 14-и февруари. Атрактивната подмярка се отваря за втори път. Предвиденият бюджет е 85 млн. евро, но съществува възможност да бъде увеличен. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е намален на 2 млн. евро. Въведени са и нови критерии за оценка на проектите.

Подаването на документи по мярката ще е изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). Изключение прави само представянето на техническия или работен проект, като изискуем документ, за който е осигурена възможност, при желание на кандидата да се подава и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” на хартия.

Друга новост, която представлява съществено улеснение за кандидат-бенефициентите, е възможността всеки от тях да поставя въпроси пред Управляващия орган за насоките, условията за кандидатстване и реда за разглеждане на проектите. Това може да се прави до 3 седмици преди изтичане на крайния срок на приема, уточняват от Дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХГ. В насоките за подмярка 4.2 е предвидена възможността за прехвърляне на заявления от първия прием през 2015 г. Когато стойността на заявлението за подпомагане е надвишила новия таван от 2 млн. евро, ще трябва проектите да бъдат приведени в съответните в съответствие с този максимум. Освен това може да се заявят точки само по новите 2 критерия.

Новото: Повече внимание към работещите предприятия с история

Първият прием показа, че много лесно новорегистрираните предприятия могат да кандидатстват с проекти на стойност 3 млн. евро. Така извън обхвата на подпомагане остават много действащи преработватели, които с малки инвестиции могат да добавят стойност към земеделските продукти. От друга страна, историческите данни показват, че голяма част от одобрените проекти, представени от такива работодатели, впоследствие не се реализират. За да се изправи това изкривяване, след диалог с браншовите организации са избрани 2 нови критерия, които да насочат помощта към съществуващите компании. Единият критерий се отнася за преработвателни предприятия и земеделски производители, които имат история 3 г. назад. Другият критерий е насочен към износителите на собствена произведена или преработена от тях продукция.

Освен електронното кандидатстване са предвидени и други мерки за намаляване на административната тежест. По ПРСР условията за подпомагане са много разнообразни, изисква се голямо количество документи, което затруднява сериозно кандидатите. Подмярка 4.2 е една от най-сложните мерки за предоставяне на финансова помощ, като в същото време предоставя възможност за получаване на подпомагане в размер до 1 млн. евро. Направен е внимателен преглед на всички документи, които се изискват, и те вече са редуцирани. На етап кандидатстване вече не е нужно удостоверение за банкова сметка, то ще бъде поискано само ако проектът стигне до сключване на договор. Няма да се изисква и удостоверение за призната група или организация на производители, защото информацията за това е налична в МЗХГ. Същото се отнася и за регистрацията по реда на Наредба 3 като земеделски стопани, както и за удостоверението от НАП. Обстоятелството за липса на задължения ще се декларира на етап кандидатстване, а представянето на документа ще става, когато е ясно, че предстои сключване на договор. В новия прием няма да се търсят и счетоводни документи към междинни периоди, както и отчет за приходи и разходи при условие, че този документ е публикуван в Търговски регистър.

По материали на АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД